Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2013

Samlade uppgifter om Åland

Statistisk årsbok för Åland 2013 har utkommit!

Årsboken innehåller diagram, kartor och tabeller från olika ämnesområden i det åländska samhället. Det finns uppgifter för det senaste året eller som längre tidsserier. Vi kan bl a läsa att:

Vägnätet omfattar 920 km allmänna vägar, varav landskapet sköter 70 procent och kommunerna 30.

Farlederna på åländskt vatten är nästan 1 320 km, varav 14 procent är djupare än 8 meter.

Skärgårdskommunerna har över en tredjedel av Ålands landyta och närmare 60 % av vattenytan.

I årsbokens internationella jämförelser kan man se att tolv länder, däribland Kanada och Australien har mindre än tre invånare per kvadratkilometer, d.v.s. de är glesare befolkade än Ålands skärgård. Lika många länder, däribland Bangladesh och Malta, har över 1 000 invånare per kvardratkilometer och slår därmed Mariehamn som ligger på 960. 

I det nordiska avsnittet framgår det att valdeltagandet vid det senaste parlamentsvalet sjönk jämfört med föregående val i alla tre självstyrda områden, medan det steg i de självständiga staterna.

De tio vanligaste efternamnen 2002 låg fortfarande på samma placeringar 2012. Karlsson, Eriksson, Mattsson och Jansson toppar fortfarande, även om antalet bärare har minskat med omkring 50 för vardera namnen.

Den ekologiska åkerarealen minskade med 370 hektar 2012.

Skogsavverkningarna ökade 2012. Mängden sålt virke var den största hittills på 2000-talet.

Det sköts något flera rådjur 2012 än året före, men det var ändå den näst minsta siffran på 30 år. 

Antalet fordon som anlände till Åland minskade något 2012, men var ändå över 200 000.

Skärgårdsfärjorna transporterade över 590 000 fordon 2012, varav de sex vajerfärjorna stod för drygt hälften.

Ålänningarna tog 2012 emot 8,5 miljoner i barnbidrag, 5,5 miljoner i föräldradagpenningar samt 14 miljoner i sjukförsäkringsersättningar.

Museibesöken blev närmare 140 000. Det är en ökning med 28 000 som beror på att Sjöfartsmuséet öppnade igen.

Detta och mycket mer kan vi läsa om i Statistisk årsbok för Åland 2013. Boken kostar 25 euro och kan beställas här. Den finns också på ÅSUBs hemsida och kan laddas ner här.


För mer information kontakta Iris Åkerberg, tel 25496.

   Publicerad den 7 oktober 2013