Internationella kvinnodagen 2017

Könsuppdelad statistik är ett viktigt redskap i jämställdhetsarbetet

Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910, men år 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av dagen.

Med anledning av kvinnodagen lyfter ÅSUB fram den omfattande statistik som finns om kvinnor och män, flickor och pojkar. På vår hemsida publicerar vi könsuppdelad statistik inom ämnesområdena befolkning, arbetsmarknad, inkomster, löner, utbildning och val samt i viss mån också inom områdena hälso- och sjukvård, socialväsende, kultur, rättsväsende och transporter.

Statistiken presenteras i form av publikationer och webbpubliceringar där siffrorna kommenteras, som databastabeller där man själv väljer ut de uppgifter man önskar, samt i form av excelfiler med färdiga tabeller och diagram.

Temaområdet Kvinnor och Män är en samlad ingång till ÅSUBs könsrelaterade material och där finns också specialutgivningar med könsuppdelad statistik såsom den årliga bilagan till landskapets budget med fakta som belyser kvinnors och mäns villkor samt den helt nyutkomna publikationen ”På tal om jämställdhet 2017”.

Ett tillfälle att lära sig mera om jämställdhetsstatistik är landskapsregeringens statistikverkstad den 5 april. Länk

Publicerad 8.3.2017