På tal om jämställdhet – Åland 2017

Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle

Den åländska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. Med hjälp av könsuppdelad statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. ÅSUB ger tillsammans med jämställdhetsenheten vid Ålands landskapsregering ut publikationen ”På tal om jämställdhet” ungefär vart fjärde år. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män.

Ur 2017 års utgåva kan vi notera vissa intressanta förhållanden och trender

 • Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle
 • Över en tredjedel av de avlidna kvinnorna är 90 år eller äldre, men bara var åttonde man
 • Svag minskning av männens förväntade livslängd, men fortsatt ökning för kvinnorna
 • Det föds fler pojkar än flickor
 • Fler män än kvinnor dör i yngre åldrar
 • Fler män än kvinnor dör av olycksfall och våld samt tumörer
 • Fler kvinnor än män dör av sjukdomar i cirkulationsorganen förutom i åldern 45-74 år då männen är fler

 • Flyttningen ger ett lite större överskott av män än av kvinnor
 • Fler kvinnor än män är ensamboende, men de ensamboende männen har ökat mer än kvinnorna
 • Par utan hemmaboende barn har blivit en vanligare familjetyp
 • Könsskillnaderna är stora när det gäller yrken. Restaurangpersonal, försäljare och specialister inom finanssektorn har jämnare könsfördelning

 • Kvinnorna är i stor utsträckning offentliganställda medan männen är privatanställda och företagare
 • Kvinnors genomsnittliga månadslön är totalt sett 85 procent av männens, inom privata sektorn 84 procent, Ålands landskapsregering 81 procent, kommunalt anställda 90 procent och statligt anställda 82 procent
 • Av de ensamboende lever en större del av kvinnorna än av männen under den relativa fattigdomsgränsen, främst de 70 år fyllda, men skillnaden har minskat under 2000-talet
 • Två tredjedelar av barnen under skolåldern finns i den kommunala barnomsorgen
 • Närmare 92 procent av dem som lyfter hemvårdsstöd är kvinnor
 • Männens andel av föräldradagpenningarna har ökat, men andelen är liten

 • Två tredjedelar på institutionsvård för äldre och i serviceboende är kvinnor, bl a för att det finns fler kvinnor i de äldre åldersgrupperna
 • Fler män än kvinnor vårdas med stöd av kommunal närståendevård
 • De som lyfter stödet är till tre fjärdedelar kvinnor
 • Större andel av kvinnorna än av männen är pensionärer före 60 års ålder
 • Kvinnornas genomsnittliga månadspension är betydligt lägre än männens när det gäller ålders- och sjukpension
 • Kvinnornas andel av sjukdagpenningarna har ökat
 • Kvinnorna drar ifrån vad gäller utbildningsnivå
 • Flera kvinnor tar jaktkort, men väldigt låg andel
 • Kvinnor har högre valdeltagande och skillnaden fortsätter att öka
 • Något jämnare könsfördelning bland invalda i lagting och kommuner
 • Låg men ökad andel kvinnor i bolagsledningar
 • Ökad andel kvinnor i landskapets ledning, ganska jämn fördelning

Är Du intresserad av att ta del av På tal om jämställdhet Åland 2017 kan Du få den gratis från jämställdhetsenheten eller från ÅSUB. Publikationen kan också laddas ner från ÅSUBs och landskapsregeringens hemsidor.

Publikationen i pdf-format och beställningsformulär hittar du här.

Mera könsrelaterad statistik, som fortlöpande uppdateras och förnyas, finns på ÅSUBs hemsida bl a under temaområdet Kvinnor och Män.

Har Du frågor om landskapets arbete med jämställdhet ta kontakt med chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula, e-post vivan.nikula[at]regeringen.ax, tel 25 000.

Frågor om statistiken besvaras av statistiker Iris Åkerberg, epost iris.akerberg[at]asub.ax, tel 25 496.