FAQ

Fråga:
Hur många invånare har Åland och var bor de?

Svar:
Den 31 december 2016 bodde det 29 214 personer på Åland, varav 11 565 i Mariehamn, 15 528 på landsbygden och 2 121 i skärgården.

 

Fråga:
Hur stor del av Ålands befolkning är inflyttad?

Svar:
En tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från sammanlagt 97 olika länder.

 

Fråga:
Håller skärgården på att avfolkas?

Svar:
De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen under perioden 2000–2016 minskat årligen med 14 personer eller 0,6 procent.

 

Fråga:
Hur många öar finns det på Åland?

Svar:
Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

 

Fråga:
Hur högt var valdeltagandet vid de senaste valen?

Svar:
Valdeltagandet i lagtingsval steg fyra val i rad, från 62,4 procent 1991 till 67,8 procent 2007. Vid 2011 års val sjönk dock röstningsaktiviteten till 66,9 procent. För att sedan återigen öka 2015 till 70,4 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv, sämst om man jämför de senaste parlamentsvalen.

 

Fråga:
Är inte Åland väldigt biltätt?

Svar:
Ja, det finns över 23 300 personbilar, eller 798 bilar per 1 000 personer. Detta gör att Åland är biltätast i Norden.

 

Fråga:
Hur stor är Ålands BNP?

Svar:
Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2015 till ca 1,3 miljarder euro, vilket utgör ca 43 800 euro/capita. Jämfört med 2014 innebär det en ökning om ca 38 miljoner euro.

 

Fråga:
Hur viktig är sjöfarten för Åland?

Svar:
2015 stod sjöfarten för 20 procent av Ålands BNP och 7 procent av sysselsättningen. Cirka 1 000 personer av de boende på Åland är sysselsatta inom sjötransport. Till det kommer drygt 1 100 anställda boende i Finland som arbetar på åländskregistrerade fartyg ägda av åländska rederier.

 

Fråga:
Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Svar:
Av den totala el anskaffningen på 306 GWh år 2016 var 75 procent import från Sverige och 6 procent import från Finland. Cirka 19 procent producerades på Åland med vindkraft och 0,3 procent med bioenergi.

 

Fråga:
Har Åland låg arbetslöshet?

Svar:
Ja, den öppna arbetslösheten ligger vanligen på två-tre procent. Under lågkonjunkturen på 1990-talet var den som högst nio procent. År 2017 låg arbetslösheten på 3,8 procent.

 

Fråga:
Finns det statistik om kulturlivet?

Svar:
Ja, statistiken visar t.ex. att det görs dryga 410 000 lån på de 16 kommunala biblioteken varje år. Det innebär 14 lån per invånare. Det ges ut 40–60 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2016 gjordes över 145 000 besök i de sex större muséerna.

 

Fråga:
Är boendestandarden hög på Åland?

Svar:
Endast 8 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 46 m². Nästan 65 procent av bostäderna är uppförda 1970 eller senare. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

 

Fråga:
Var studerar ålänningarna?

Svar:
I de åländska skolorna studerade hösten 2016 nästan 1 100 personer på gymnasienivå, 500 vid Högskolan på Åland samt 50 i övrig utbildning inklusive studerande med hemort utanför Åland. Utanför Åland fanns under kalenderåret 2016 drygt 200 åländska studerande på gymnasienivå, nästan 1 200 på högskolenivå och knappt 60 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland gick nästan 64 procent i Sverige, knappt 31 procent i Finland och drygt 5 procent var fördelade på ett tjugotal övriga länder.

 

Fråga:
Hur mycket turister kommer till Åland?

Svar:
Under 2016 gjordes nästan 422 000 övernattningar på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.