FAQ

Fråga:
Hur många invånare har Åland och var bor de?

Svar:
Den 31 december 2015 bodde det 28 983 personer på Åland, varav 11 461 i Mariehamn, 15 391 på landsbygden och 2 131 i skärgården.

 

Fråga:
Hur stor del av Ålands befolkning är inflyttad?

Svar:
En tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från sammanlagt 99 olika länder.

 

Fråga:
Håller skärgården på att avfolkas?

Svar:
De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen under perioden 2000-2015 minskat årligen med 15 personer eller 0,6 procent.

 

Fråga:
Hur många öar finns det på Åland?

Svar:
Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

 

Fråga:
Hur högt var valdeltagandet vid de senaste valen?

Svar:
Valdeltagandet i lagtingsval steg fyra val i rad, från 62,4 procent 1991 till 67,8 procent 2007. Vid 2011 års val sjönk dock röstningsaktiviteten till 66,9 procent. För att sedan återigen öka 2015 till 70,4 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv, sämst om man jämför de senaste parlamentsvalen.

 

Fråga:
Är inte Åland väldigt biltätt?

Svar:
Ja, det finns över 22 700 personbilar, eller 783 bilar per 1 000 personer. Detta gör att Åland är biltätast i Norden.

 

Fråga:
Hur stor är Ålands BNP?

Svar:
Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2014 till ca 1,2 miljarder euro, vilket utgör ca 43 100 euro/capita. Jämfört med 2013 innebär det en ökning om ca 29 miljoner euro.

 

Fråga:
Hur viktig är sjöfarten för Åland?

Svar:
2014 stod sjöfarten för 20 procent av Ålands BNP och 7 procent av sysselsättningen. Förutom drygt 900 ålänningar sysselsätter de åländska rederierna 1 300 sjömän bosatta utanför Åland.

 

Fråga:
Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Svar:
Av den totala elanskaffningen på nästan 290 GWh år 2015 var 69 procent import från Sverige och 7 procent import från Finland. 22 procent producerades på Åland med vindkraft och 0,1 procent med bioenergi.

 

Fråga:
Har Åland låg arbetslöshet?

Svar:
Ja, den öppna arbetslösheten ligger vanligen på två-tre procent. Under lågkonjunkturen på 1990-talet var den som högst nio procent. År 2016 låg arbetslösheten på 3,7 procent.

 

Fråga:
Finns det statistik om kulturlivet?

Svar:
Ja, statistiken visar t.ex. att det görs dryga 410 000 lån på de 16 kommunala biblioteken varje år. Det innebär 14 lån per invånare. Det ges ut 50–70 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2015 gjordes över 130 000 besök i de sex större muséerna.

 

Fråga:
Är boendestandarden hög på Åland?

Svar:
Av hushållen har 89 procent en bostad som klassas som välutrustad och endast 8 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 46 m². Över 60 procent av bostäderna är uppförda efter 1970. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

 

Fråga:
Var studerar ålänningarna?

Svar:
På hemmaplan studerade år 2015 nästan 1 200 ålänningar på gymnasienivå, 500 vid Högskolan på Åland samt 50 i övrig utbildning. Utanför Åland fanns drygt 230 åländska studerande på gymnasienivå, ca 1 170 på högskolenivå och dryga 70 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland går nästan 66 procent i Sverige, nästan 30 procent i Finland och drygt 5 procent är fördelade på ett tjugotal övriga länder.

 

Fråga:
Hur stor är Ålands budget?

Svar:
År 2014 var landskapet Ålands utgifter drygt 386 miljoner euro. Största delen eller 33 procent gick till Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.

 

Fråga:
Hur mycket turister kommer till Åland?

Svar:
Under 2015 gjordes drygt 420 000 övernattningar på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.