Publiceringsplan 2017

Månad Vecka Publikation Ämnesområde Publikationstyp Prel./slutliga uppgifter
Januari 2 Arbetslöshetssituationen december 2016 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2016 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Trafikolyckor 2015 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  3 Inresande till Åland 2016 Turism Statistikmeddelande Slutliga
  4 Förtroendevalda 2016 Val Webbpublicering Slutliga
  4 Konjunkturindikatorer 2016 Konjunktur Översikter och indikatorer
Februari 5 Arbetslöshetssituationen januari 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  5 Befolkningsrörelsen 2016, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering Prel.
  5 Inkvarteringsstatistik för hotell 2016 Turism Statistikmeddelande Prel.
  6 På tal om jämställdhet Allmän Fickstatistik  
  6 Hållbar utveckling 2017 Miljö och energi Översikter och indikatorer Slutliga
  7 Den framtida kommunindelningen på Åland – en enkätstudie** Offentliga sektorn Utredningsrapport  
  7 Sjöfartsstatistik 2016 Sjöfart Statistikmeddelande Slutliga
  8 Konsumentprisindex januari 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  8 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
Mars 9 Arbetslöshetssituationen februari 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  9 Företagsstatistik 2016 Företag Webbpublicering Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Avlagda examina 2016 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Ålandsprovet 2016 – En mätning av de åländska Offentliga sektorn Utredningsrapport  
    sjätteklassarnas matematikkunskaper   Utredningsrapport  
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2016 Boende Webbpublicering Slutliga
  12 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  13 Invånarantalet 31.12.2016 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  13 Utbildning som inte leder till examen 2016 Utbildning Webbpublicering Slutliga
April 14 Arbetslöshetssituationen mars 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  14 Fastighetsöverlåtelser 2016 Byggande Webbpublicering Slutliga
  14 Turiststatistik 2016 Turism Statistikrapport Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2016 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  15 Koncernstatistik 2015 Företag Webbpublicering Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2016 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  16 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2016 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  16 Konsumentprisindex mars 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  16 Konjunkturläget våren 2017 Konjunktur Utredningsrapport  
  17 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2017 Befolkning Webbpublicering Prel.
  17 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2016 Befolkning Webbpublicering Slutliga
Maj 18 Arbetslöshetssituationen april 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  18 Bokslutsstatistik för företag 2015 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  19 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2016 Kultur Webbpublicering Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Motorfordon 2016 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  21 Varuhandelsstatistik 2016 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  21 Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2016 Socialväsende Webbpublicering Prel.
  21 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  21 Lärare 2017 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  22 Arbetslöshetssituationen maj 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2016, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering Slutliga
  22 Sålda lantbruksprodukter 2016 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering Slutliga
  22 Brott som kommit till polisens kännedom 2016 Rättsväsende Webbpublicering Slutliga
  22 De äldres samhälleliga delaktighet på Åland** Offentliga sektorn Utredningsrapport  
  22 Utvärderarnas fördjupade årsrapport för LBU-programmet 2017 Utvärderingar Utredningsrapport  
Juni 23 Arbetsmarknadsbarometern 2017   Utredningsrapport  
  24 Familjer och hushåll 2016 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Åland i siffror 2017 (fem språk) Allmän Fickstatistik  
  25 Lönestatistik för offentliga sektorn 2016 Löner Statistikrapport Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2016, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
Juli 27* Arbetslöshetssituationen juni 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  29* Konsumentprisindex juni 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30* Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
Augusti 31 Arbetslöshetssituationen juli 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2017 Befolkning Webbpublicering Prel.
  33 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2016 Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  33 Konsumentprisindex juli 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
September 36 Arbetslöshetssituationen augusti 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  37 Lönestatistik för privata sektorn 2016 Löner Statistikrapport Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  38 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  39 Statistisk årsbok för Åland 2017 Allmän Årsbok  
  39 Flyttningsrörelsen 2016 Befolkning Webbpublicering Slutliga
Oktober 40 Arbetslöshetssituationen september 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  42 Konsumentprisindex september 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  42 Avfallsstatistik 2016 Miljö och energi Statistikrapport Slutliga
  43 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2017 Befolkning Webbpublicering Prel.
  43 Befolkningen 2016 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  43 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  43 Grundskolan hösten 2017 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  43 Ekonomisk översikt hösten 2017 Konjunktur Översikter och indikatorer
November 44 Arbetslöshetssituationen oktober 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  44 Kvinnor och män i samhället ** Kvinnor och män Översikter och indikatorer
  45 Sysselsatt arbetskraft 2015 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  45 Inkomstfördelning och välfärd 2017 Inkomster och skatter Översikter och indikatorer Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  46 Statistik över gästhamnarna 2017 Turism Statistikmeddelande Slutliga
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2017 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2018 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  47 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
  48 SAM-tabeller 2014 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
December 49 Arbetslöshetssituationen november 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2016 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  49 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2016 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  50 Byggandet 2016 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2016 Arbetsmarknad Webbpublicering Prel.
  51 Konsumentprisindex november 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  51 Nationalräkenskapsdata 2015 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  51 Trafikolyckor 2016 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  51 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2017 Turism Statistikmeddelande Prel.
           
    * = Preliminär publiceringstidpunkt      
    ** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan bli en annan      
           
    Statistikmeddelandena samt publikationsserien översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
    Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i pappersformat.