Fråga              
Hur många invånare har Åland och var bor de? 

Svar                
Den 31 december 2013 bodde det 28 666 personer på Åland, varav 11 393 i Mariehamn, 15 112 på landsbygden och 2 161 i skärgården.

 

Fråga             
Hur stor del av Ålands befolkning är inflyttad?

Svar               
En tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från sammanlagt 92 olika länder

 

Fråga             
Håller skärgården på att avfolkas?

Svar               
De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen under perioden 2000-2013 minskat årligen med 16 personer eller 0,7 procent.

 

Fråga             
Hur många öar finns det på Åland?

Svar               
Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

 

Fråga             
Hur mycket har valdeltagandet sjunkit vid de senaste valen?

Svar               
Valdeltagandet i lagtingsval steg fyra val i rad, från 62,4 procent 1991 till 67,8 procent 2007. Vid 2011 års val sjönk dock röstningsaktiviteten till 66,9 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv, sämst om man jämför de senaste parlamentsvalen.

 

Fråga             
Är inte Åland väldigt biltätt?

Svar               
Ja, det finns över 21 500 personbilar, eller 752 bilar per 1 000 personer. Detta gör att Åland är biltätast i Norden.

 

Fråga             
Hur stor är Ålands BNP?

Svar               
År 2011 var Ålands BNP drygt 1,14 miljarder euro. Det gör ca 40 500 euro/capita

 

Fråga             
Hur viktig är sjöfarten för Åland?

Svar               
Sjöfarten står för 19 procent av Ålands BNP och 7 procent av sysselsättningen. Förutom 1 000 ålänningar sysselsätter de åländska rederierna 1 400 sjömän bosatta utanför Åland.

 

Fråga             
Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Svar               
Av den totala elanskaffningen på nästan 300 GWh år 2013 var 73 procent import från Sverige och 6 procent import från Finland. 20 procent producerades på Åland med vindkraft och 1 procent med bioenergi.

 

Fråga             
Har Åland låg arbetslöshet?

Svar               
Ja, den öppna arbetslösheten ligger vanligen på två-tre procent. Under lågkonjunkturen på 1990-talet var den som högst nio procent. År 2011 låg arbetslösheten under 3 procent, men under 2014 har den stigit till 4 procent.  

 

Fråga             
Finns det statistik om kulturlivet?

Svar               
Ja, statistiken visar t.ex. att det görs ca 450 000 lån på de 16 kommunala biblioteken varje år. Det innebär 15 lån per invånare. Det ges ut 50–70 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2013 gjordes 125 000 besök i de sex större muséerna.

 

Fråga             
Är boendestandarden hög på Åland?

Svar               
Av hushållen har 88 procent en bostad som klassas som välutrustad och endast 8 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 44 m². Över 60 procent av bostäderna är uppförda efter 1970. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

 

Fråga             
Var studerar ålänningarna?

Svar               
På hemmaplan studerar nästan 1 200 ålänningar på gymnasienivå, 500 vid Högskolan på Åland samt 50 i övrig utbildning. Utanför Åland finns drygt 150 åländska studerande på gymnasienivå, över 1 000 på högskolenivå och knappt 100 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland går nästan 70 procent i Sverige, drygt 25 procent i Finland och 5 procent fördelade på ett tjugotal övriga länder.

 

Fråga             
Hur stor är Ålands budget?

Svar               
År 2012 var landskapet Ålands utgifter drygt 340 miljoner euro. Största delen eller 37 procent gick till Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.

 

Fråga             
Hur mycket turister kommer till Åland?

Svar               
Drygt 400 000 övernattningar görs årligen på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.