Ekonomisk hållbarhet 3: Human development index (HDI) 2007

I nedanstående diagram jämförs Åland med ett urval länder på basen av nyckeltalet Human development index (HDI). Åland placerar sig högt, mycket beroende på läskunnigheten och det materiella välståndet (BNP).

 
OBS! På grund av förändringar i beräkningen av HDI är det osäkert om vi kan ta fram nya uppgifter för Åland i framtiden.

Human development index (HDI) kan användas på samma sätt som bruttonationalprodukten (BNP) för att jämföra välståndet mellan olika länder. HDI innehåller en vägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå samt BNP, till skillnad av BNP som enbart fokuserar på materiellt välstånd.

HDI för Åland är beräknat enligt följande:
Den förväntade livslängden
vid födseln erhålls från Statistikcentralen i Finland. Observera att medellivslängden varierar mycket från år till år på ett litet samhälle som Åland.
Läskunnigheten är satt till 99 procent (befolkning 15 år och äldre).
Utbildningsnivån är beräknad enligt: (studerande i grundskolan + åländska studerande efter grundskolan + studerande utanför åland som finns med i befolkningsregistret) / befolkningen på åland mellan 7–24 år.
Bruttonationalprodukten i löpande priser har vi räknat om till per capita med hjälp av medelbefolkningen och till US dollar med hjälp av medelkursen (taget från Finländsk statistisk årsbok). Till PPP (köpkraftskorrigering) har vi räknat om uppgiften med finländsk kvot (Eurostat). BNP per capita har skalats ned för att motsvara det maximala värdet på 40.000 US$.

Ladda ned diagram och underlagstabell i Excel-format.