Publicerad 19.1.2023 08:57 | Uppdaterad 19.1.2023 09:21

Åland får NordForsk-finansiering för första gången

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har tillsammans med tre andra forskningsinstitut i Norden beviljats forskningsfinansiering på närmare 9 miljoner norska kronor, eller 845 000 euro, av NordForsk inom forskningsprogrammet Framtidens arbetsliv för projektet Sustainable remote Nordic labour markets (fritt översatt: hållbara arbetsmarknader i regioner utanför storstadsområdena i de nordiska länderna). NordForsk ligger under Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning och har som uppdrag att finansiera forskning och främja nordiskt samarbete inom forskningsområdet.

ÅSUBs samarbetsparter i forskningsprojektet är Nordregio i Stockholm (projektägare), University of Akureyri Research Centre i Akureyri, Island samt Fafo Institute for Labour and Social Research i Oslo, Norge. Projektet kommer att pågå fram till 2026 med förmedlingsinsatser och publicering av resultat även under 2027.

Forskningsprogrammet Framtidens arbetsliv har prioriterats av landskapsregeringen som valt att bidra till finansieringen av programmet. NordForsk forskningsprogram utformades med målsättningen att finansiera forskning om utmaningar i arbetslivet och för att generera kunskap och lösningar för en hållbar arbetsmarknad och ett inkluderande arbetsliv. Programmet syftar till att stärka gränsöverskridande, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom arbetslivsforskningen, stöda forskningsmiljöer och finansiera innovativ forskning med genomslag både inom och utanför akademin. Fem projekt, av totalt 20 kvalificerade ansökningar, beviljades finansiering inom forskningsprogrammet.

I nyhetsmeddelandet från NordForsk framhåller seniorrådgivare Thomas Jacobsson ”Vi är verkligen glada att kunna säga att vi finansierar fem utmärkta projekt som väsentligt kommer att kunna bidra till utvecklingen av viktig ny kunskap i Norden och Litauen”.
ÅSUBs forskningschef Sanna Roos betonar betydelsen för ÅSUB av att få jobba gemensamt med andra forskningsinstitut inom ett för Åland så angeläget område. 
- Att framtida arbetsmarknader i insulära eller geografiskt avlägsna områden har prioriterats av Nordforsk lyfter fram vikten av långsiktigt kunnande inom temat. Vi på ÅSUB ser fram emot möjligheten att bidra och få tillgång till kunskap som endast kan byggas upp genom nordiskt samarbete. Jag ser även stora möjligheter att inom projektet betona samhällsnyttan för insatser som är viktiga för den enskilda människan. 

Forskningsprojektet där Åland medverkar fokuserar på utvecklingen av hållbara arbetsmarknader utanför storstadsområdena i de nordiska länderna. Arbetsmarknaderna utanför storstadsområdena utmanas av globala megatrender som demografisk omvandling, teknisk utveckling, klimatförändringar och globalisering. Förändringstakten har accelererat de senaste åren, och arbetsmarknaderna står inför både möjligheter och utmaningar, särskilt i mer avlägsna områden där marknaderna är mindre i både omfattning och mångfald än stora arbetsmarknader.
Forskningsprojektet syftar till att studera hur anpassningsbara lokala arbetsmarknader i Norden är till de möjligheter och utmaningar som de globala megatrenderna i allmänhet, och den gröna omställningen i synnerhet, för med sig. Projektet genomförs i form av fallstudier inom lokala arbetsmarknader i Island, Norge, Sverige och Åland. Genom att samla in statistik och mikrodata skapas en kvantitativ bas för kartläggning och analys av utvecklingen på arbetsmarknaderna medan intervjuer, dialog och så kallad backcastingmetodik kommer användas för att samla in kvalitativa data och studera de utmaningar och möjligheter arbetsmarknaderna står inför. 

Resultaten kommer att presenteras i forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar samt genom engagemang och aktiviteter riktade mot relevanta målgrupper. Resultaten från projektet kommer att kunna öka kunskapen om på vilket sätt de mer avlägsna lokala arbetsmarknaderna påverkas av megatrenderna och vilka följder det får för bland annat hållbarhetsperspektivet inom arbetsmarknaderna samt arbetsmarknadsdeltagandet i de studerade regionerna. Projektet kommer också att bidra med policyrekommendationer och värdefull kunskap för beslutsfattare runtom i Norden.

Närmare information om projektet ger ÅSUBs forskningschef Sanna Roos (ÅSUB), sanna.roos@asub.ax, tel 018 25489 samt avdelningschef Linnéa Johansson vid landskapsregeringens näringsavdelning.