Publicerad 20.12.2022 15:45 | Uppdaterad 28.6.2023 10:55

ÅSUBs statistikinsamlingar 2023

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska samlas in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som ska iakttas vid uppgiftsinsamlingen.

Statistikinsamlingarna under 2023 som utgår från verksamhets- och publiceringsplanen framgår av bilagan nedan. Dessa insamlingar är regelbundet återkommande. Uppgiftslämnarna meddelas med brev om den aktuella insamlingen. I de fall där insamlingen förändras i någon större utsträckning sker ett samråd med uppgiftslämnarna eller med deras respektive organisationer. Uppgifterna samlas i första hand in på elektronisk väg enligt systemet för säker inlämning. Även pappersblanketter kan förekomma i vissa fall.

Uppgifterna används främst för ÅSUBs egen statistikproduktion, men levereras i vissa fall också till andra statistikmyndigheter, vilket framgår av den bilagda förteckningen.

Enligt statistiklagens 13 § ska en myndighet på begäran av en uppgiftsskyldig helt eller delvis befria denne från uppgiftsskyldigheten om uppgiftslämnandet innebär oskälig olägenhet för denne och befrielsen inte nämnvärt försvårar framställandet av statistiken.

Kent Häggblom
Statistikchef
018-25497