Publicerad 13.9.2022 15:25 | Uppdaterad 13.9.2022 15:27

Många enkäter har skickats ut

ÅSUB har för närvarande ett rekordstort antal enkäter ute. Totalt ges omkring 4 300 ålänningar möjlighet att svar på frågor om tillit, kollektivtrafik samt tobaks- och alkoholvanor. 
Studien om tillit är en uppföljning av en tidigare studie från 2018 och genomförs på uppdrag av Ålands landskapsregering. Graden av tillit används som ett mått på ett socialt hållbart samhälle. Hög tillit ses som ett socialt kapital som bidrar till sammanhållningen och förtroendet i samhället. Enkäten har sänts till ett oberoende urval om 1200 personer. I enkäten finns bland annat frågor om hur tillfreds den svarande är med sitt liv, hur stort förtroende hen har för olika institutioner och grupper samt hur man anser att den åländska demokratin fungerar. 
Enkäten om kollektivtrafiken har fokus på busstrafiken och har skickats till ett urval på drygt 1400 ålänningar. De utvalda får svara på frågor om kollektivtrafikens servicenivå och -kvalité, samt ge förslag på förbättringar och uttrycka övriga önskemål. Resultaten ska utgöra ett underlag till landskapsregeringens kommande arbete med att förbättra landsortstrafiken. 
På uppdrag av Folkhälsan på Åland gör ÅSUB en sammanställning av ungdomars allmänna välmående och användning av alkohol, narkotika, tobak och liknande produkter samt penningspel. Den så kallade ANDTS-undersökningen ligger som grund för Folkhälsans arbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser inom området. Samtliga högstadieelever samt elever i åk 1–2 i Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium är inbjudna att svara på enkäten. 
Att svara på enkäter är frivilligt, men ÅSUB vill betona att medverkan är viktig för att kvaliteten på undersökningarna ska bli så bra som möjligt. ÅSUB uppmuntrar till att svara på frågorna digitalt – det sparar miljö och resurser.
-    Våra undersökningar ger kunskap om det som ålänningar anser är viktigt och som behöver beaktas till exempel vid beslutsfattande. Genom att ta sig tid och svara på frågorna är man delaktig och bidrar till den framtida samhällsutvecklingen på Åland. Varje svar är med andra ord oerhört viktigt, även på de frågor som man kanske inte har så starka åsikter om. Detta kan bland annat antyda att det helt enkelt inte finns tillräckligt med information om frågan. Så passa på och svara gärna varje gång du får inbjudan!  säger ÅSUB:s forskningschef Sanna Roos    
ÅSUB:s enkätundersökningar om tillit och kollektivtrafiken riktar sig till ett slumpmässigt urval av ålänningar. Den som får en personlig inbjudan till en undersökning och av någon anledning inte önskar svara får gärna returnera den obesvarade enkäten eller meddela kontaktpersonerna på ÅSUB. På så sätt undviks onödiga påminnelser.