ÅSUBs publiceringsplan 2018

Uppdaterad den 25 juni 2018

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

 

Prel./slutliga uppgifter

Januari 1 Arbetslöshetssituationen december 2017 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande   Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2017 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  4 Inresande till Åland 2017 Turism Statistikmeddelande   Slutliga
  4 Konjunkturindikatorer 2017 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
Februari 5 Arbetslöshetssituationen januari 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  6 Befolkningsrörelsen 2017, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering   Prel.
  6 Inkvarteringsstatistik för hotell 2017 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  7 Hållbar utveckling 2018 Miljö och energi Översikter och indikatorer  
  7 Sjöfartsstatistik 2017 Sjöfart Statistikmeddelande   Slutliga
  8 Konsumentprisindex januari 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  8 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  8 Presidentvalet 2018 Val Statistikmeddelande   Slutliga
Mars 9 Arbetslöshetssituationen februari 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  10 Utvärdering av Ålands gymnasium 2011-2017   Utredningsrapport    
  10 Trafikolyckor 2016 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Slutliga
  11 Avlagda examina 2017 Utbildning Statistikmeddelande   Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2017 Boende Webbpublicering   Slutliga
  12 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  13 Utbildning som inte leder till examen 2017 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
April 14 Arbetslöshetssituationen mars 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2017 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  14 Fastighetsöverlåtelser 2017 Byggande Webbpublicering   Slutliga
  14 Turiststatistik 2017 Turism Statistikrapport   Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2017 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  15 Koncernstatistik 2016 Företag Webbpublicering   Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2017 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  16 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2017 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  16 Konsumentprisindex mars 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  16 Konjunkturläget våren 2018   Utredningsrapport    
  17 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2018 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  17 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2017 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
Maj 18 Arbetslöshetssituationen april 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  18 Bokslutsstatistik för företag 2016 Företag Statistikmeddelande   Slutliga
  19 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2017 Kultur Webbpublicering   Slutliga
  19 Andel utexaminerade från åländsk gymnasienivå 2013-2017 samt valda utbildningsområden vid fortsatta studier Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  21 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  21 Varuhandelsstatistik 2017 Handel Statistikmeddelande   Slutliga
  21 Sålda lantbruksprodukter 2017 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering   Slutliga
  21 Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2017 Socialväsende Webbpublicering   Prel.
Juni 23 Åland i siffror 2018 (fem språk) Allmän Fickstatistik    
  23 Arbetslöshetssituationen maj 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  24 Utvärderingen av LBUprogrammet för Åland 2014–2020. Årsrapport med tematiska fördjupningar 2018   Utredningsrapport    
  24 Arbetsmarknadsbarometern 2018   Utredningsrapport    
  24 Familjer och hushåll 2017 Befolkning Statistikmeddelande   Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  25 Hyror 2018 Boende Statistikmeddelande   Slutliga
  25 Lönestatistik för offentliga sektorn 2017 Löner Statistikrapport   Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2017, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande   Prel.
  25 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  26 Socialräkenskapsmatris för Åland 2015* Nationalräkenskaper Webbpublicering   Slutliga
Juli 27 Arbetslöshetssituationen juni 2018* Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  29 Konsumentprisindex juni 2018* Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
Augusti 32 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2018* Turism Statistikmeddelande   Prel.
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2018 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  33 Arbetslöshetssituationen juli 2018* Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  33 Konsumentprisindex juli 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  35 De åländska hushållens konsumtion 2016 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande   Slutliga
September 36 Arbetslöshetssituationen augusti 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  36 Motorfordon 2017 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland Offentlig ekonomi Statistikmeddelande   Slutliga
  38 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2017 Hälso- och sjukvård Webbpublicering   Slutliga
  38 Konsumentprisindex augusti 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  38 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  39 Statistisk årsbok för Åland 2018 Allmän Årsbok    
  39 Befolkningsrörelsen 2017, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering   Slutliga
Oktober 40 Arbetslöshetssituationen september 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  40 Företagsstatistik 2017 Företag Webbpublicering   Slutliga
  42 Konsumentprisindex september 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  42 Flyttningsrörelsen 2017 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  43 Befolkningen 2017 Befolkning Statistikrapport   Slutliga
  43 Grundskolan hösten 2018 Utbildning Statistikmeddelande   Slutliga
  43 Ekonomisk översikt hösten 2018 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  44 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2018 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  44 Brott som kommit till polisens kännedom 2017 Rättsväsende Webbpublicering   Slutliga
  44 Arbetslöshetssituationen oktober 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
November 45 Sysselsatt arbetskraft 2016 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  45 Kvinnor och män i samhället** Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  45 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2015   Utredningsrapport    
  46 Statistik över gästhamnarna 2018 Turism Statistikmeddelande   Slutliga
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2018 Utbildning Statistikmeddelande   Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2019 Offentlig ekonomi Webbpublicering   Slutliga
  47 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.
  47 Tillitsstudie för Åland 2018   Utredningsrapport    
  48 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2017 Offentlig ekonomi Statistikrapport   Slutliga
December 49 Arbetslöshetssituationen november 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2017 Boende Statistikmeddelande   Slutliga
  50 Inkomstfördelning och välfärd 2018 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  50 Byggandet 2017 Byggande Statistikmeddelande   Slutliga
  50 Verksamheten vid Mariehamns stads ungdomsgårdar **   Utredningsrapport    
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2017 Arbetsmarknad Webbpublicering   Prel.
  51 Konsumentprisindex november 2018 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  51 Nationalräkenskapsdata 2016 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande   Slutliga
  51 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2018 Turism Statistikmeddelande   Prel.

* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan bli en annan

Statistikmeddelandena samt publikationsserien översikter och indikatorer publiceras
endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året.