ÅSUBs publiceringsplan 2019

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1

Arbetslöshetssituationen december 2018

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

2

Ålands luftutsläpp enligt olika definitioner 2015

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

3

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Offentlig ekonomi

Statistikmeddelande

Slutliga

 

3

Konsumentprisindex december 2018

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

3

Kulturella och kreativa näringar 2015

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

4

Trafikolyckor fjärde kvartalet 2018

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Prel.

 

5

Trafikolyckor 2017

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Slutliga

 

5

Byggandet 2017

Byggande

Statistikmeddelande

Slutliga

 

5

Befolkningsprognos för Åland per kommun

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

Februari

6

Arbetslöshetssituationen januari 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

6

Inresande till Åland 2018

Turism

Statistikmeddelande

Slutliga

 

 

6

 

Inkvarteringsstatistik för hotell 2018

 

Turism

 

Statistikmeddelande Prel.
 

6

Befolkningsrörelsen 2018, preliminära siffror

Befolkning

Webbpublicering

Prel.

 

7

Konjunkturindikatorer 2018

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

8

Konsumentprisindex januari 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

8

Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

9

Sjöfartsstatistik 2018

Sjöfart

Statistikmeddelande

Slutliga

Mars

10

Arbetslöshetssituationen februari 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

11

Företagsstatistik 2018

Företag

Webbpublicering

Slutliga

 

11

Avlagda examina 2018

Utbildning

Statistikmeddelande

Slutliga

 

12

Konsumentprisindex februari 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

12

Aktiebostadsöverlåtelser 2018

Boende

Webbpublicering

Slutliga

 

12

Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

13

Koncernstatistik 2017

Företag

Webbpublicering

Slutliga

 

13

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2018

 

Utredningsrapport

 
 

13

Utbildning som inte leder till examen 2018

Utbildning

Webbpublicering

Slutliga

April

14

Arbetslöshetssituationen mars 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

14

Invånarantalet 31.12.2018

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

 

14

Fastighetsöverlåtelser 2018

Byggande

Webbpublicering

Slutliga

 

14

Turiststatistik 2018

Turism

Statistikrapport

Slutliga

 

15

Befolkningens åldersstruktur 2018

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

 

15

Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2018

Arbetsmarknad

Webbpublicering

Slutliga

 

15

Studerande utanför Åland 2018

Utbildning

Webbpublicering

Slutliga

 

16

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2018

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

 

16

Konsumentprisindex mars 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

16

Konjunkturläget våren 2019

 

Utredningsrapport

 

 

17

Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.
 

17

Trafikolyckor första kvartalet 2019

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Prel.

 

17

Riksdagsvalet 2019

Val

Statistikmeddelande

Slutliga

 

17

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2018

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

Maj

18

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2019

Befolkning

Webbpublicering

Prel.

 

18

Arbetslöshetssituationen april 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

18

Bokslutsstatistik för företag 2017

Företag

Statistikmeddelande

Slutliga

 

19

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2018

Kultur

Webbpublicering

Slutliga

 

19

Fortsatta studier för de utexaminerade på gymnasienivå 2017

Utbildning

Webbpublicering

Slutliga

 

20

Konsumentprisindex april 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

21

Hållbar utveckling 2019

Miljö och energi

Översikter och indikatorer

 

21

Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

21

Sålda lantbruksprodukter 2018

Jord- och skogsbruk, fiske

Webbpublicering

Slutliga

 

21

Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2018

Socialväsende

Webbpublicering

Prel.

 

22

Kulturella och kreativa näringar 2016

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

  22 Varuhandelsstatistik 2018

Handel

Statistikmeddelande Slutliga
 

22

Befolkningsrörelsen 2018, slutliga siffror

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

Juni

23

Åland i siffror 2019 (fem språk)

Allmän

Fickstatistik

 

 

23

Arbetslöshetssituationen maj 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

23

Valet till Europaparlamentet 2019

Val

Statistikmeddelande

Slutliga

 

24

Arbetsmarknadsbarometern 2019

 

Utredningsrapport

 
 

24

Familjer och hushåll 2018

Befolkning

Statistikmeddelande

Slutliga

 

25

Konsumentprisindex maj 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

25

Lönestatistik för offentliga sektorn 2018

Löner

Statistikrapport

Slutliga

 

25

Kommunernas bokslut 2018, prelim. uppgifter

Offentlig ekonomi

Statistikmeddelande

Prel.

 

25

Utvärderarnas fördjupade årsrapport för LBU-programmet 2019

 

Utredningsrapport

 
 

25

Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

Juli

27

Arbetslöshetssituationen juni 2019*

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

29

Konsumentprisindex juni 2019*

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

30

Trafikolyckor andra kvartalet 2019*

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Prel.

 

31

Arbetslöshetssituationen juli 2019*

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

Augusti

32

Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2019*

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

32

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2019

Befolkning

Webbpublicering

Prel.

 

33

Konsumentprisindex juli 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

34

Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

September

36

Arbetslöshetssituationen augusti 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

36

Motorfordon 2018

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Slutliga

 

37

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2019

Offentlig ekonomi

Statistikmeddelande

Slutliga

 

37

Flyttningsrörelsen 2018

Befolkning

Webbpublicering

Slutliga

 

38

Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2018

Hälso- och sjukvård

Webbpublicering

Slutliga

 

38

Konsumentprisindex augusti 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

38

Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

39

Statistisk årsbok för Åland 2019

Allmän

Årsbok

 

Oktober

40

Arbetslöshetssituationen september 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

40

Lagtingskandidaterna 2019

Val

Webbpublicering

Slutliga

 

41

Kandidaterna i kommunalvalet 2019

Val

Webbpublicering

Slutliga

 

41

Avfallsstatistik 2018

Miljö och energi

Statistikrapport

Slutliga

 

42

Konsumentprisindex september 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

43

Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

43

Befolkningen 2018

Befolkning

Statistikrapport

Slutliga

 

43

Trafikolyckor tredje kvartalet 2019

Transport och kommmunik.

Webbpublicering

Prel.

 

43

Grundskolan hösten 2019

Utbildning

Statistikmeddelande

Slutliga

 

43

Ekonomisk översikt hösten 2019

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

44

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2019

Befolkning

Webbpublicering

Prel.

 

44

Brott som kommit till polisens kännedom 2018

Rättsväsende

Webbpublicering

Slutliga

 

45

Arbetslöshetssituationen oktober 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

November

45

Kvinnor och män i samhället**

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

46

Statistik över gästhamnarna 2019

Turism

Statistikmeddelande

Slutliga

 

46

Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2019

Utbildning

Statistikmeddelande

Slutliga

 

47

Sysselsatt arbetskraft 2017

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

47

Konsumentprisindex oktober 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

47

Kommunernas skattesatser 2020

Offentlig ekonomi

Webbpublicering

Slutliga

 

47

Valdeltagande efter kön och kommun 2019

Val

Webbpublicering

Slutliga

 

47

Löner inom den privata sektorn 2018

Löner

Statistikrapport

Slutliga

 

47

Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

 

48

Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2018

Offentlig ekonomi

Statistikrapport

Slutliga

December

49

Arbetslöshetssituationen november 2019

Arbetsmarknad

Statistikmeddelande

Slutliga

 

49

Bostäder och boendeförhållanden 2018

Boende

Statistikmeddelande

Slutliga

 

49

Lagtings- och kommunalvalet 2019

Val

Statistikrapport

Slutliga

 

50

Byggandet 2018

Byggande

Statistikmeddelande

Slutliga

 

50

Nationalräkenskapsdata 2017

Nationalräkenskaper

Statistikmeddelande

Slutliga

 

50

Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland

 

Utredningsrapport

 
 

51

Medborgarundersökning i Mariehamn 2019

 

Utredningsrapport

 
 

51

Inkomstfördelning och välfärd 2019

Översikter och indikatorer

Översikter och indikatorer

 

51

Valdeltagandet 2019

Val

Statistikrapport

Slutliga

 

51

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2018

Arbetsmarknad

Webbpublicering

Prel.

 

51

Konsumentprisindex november 2019

Konsumentprisindex

Statistikmeddelande

Slutliga

 

51

Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2019

Turism

Statistikmeddelande

Prel.

* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan bli en annan

Statistikmeddelandena samt publikationsserien översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen. 
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.