ÅSUBs publiceringsplan 2020

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

 

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2019 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2019 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2019 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.
  4 Befolkningsrörelsen 2019, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering   Prel.
  5 Trafikolyckor 2018 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Slutliga

Februari

6 Arbetslöshetssituationen januari 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  6 Inresande till Åland 2019 Turism Statistikmeddelande Slutliga
  6 Inkvarteringsstatistik för hotell 2019 Turism Statistikmeddelande Prel.
  6 Konjunkturindikatorer 2019 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  8 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  9 Konsumentprisindex januari 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  9 Motorfordon 2019 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Slutliga

Mars

10 Arbetslöshetssituationen februari 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2019 Företag Webbpublicering   Slutliga
  11 Avlagda examina 2019 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  12 Konsumentprisindex februari 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  12 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  13 Koncernstatistik 2018 Företag Webbpublicering   Slutliga
  13 Utbildning som inte leder till examen 2019 Utbildning Webbpublicering   Slutliga

April

14 Arbetslöshetssituationen mars 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2019 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  14 Fastighetsöverlåtelser 2019 Byggande Webbpublicering   Slutliga
  14 Turiststatistik 2019 Turism Statistikrapport   Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2019 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2019 Arbetsmarknad Webbpublicering   Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2019 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  16 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2019 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  17 Konjunkturläget våren 2020   Utredningsrapport    
  17 Konsumentprisindex mars 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  17 Sjöfartsstatistik 2019 Sjöfart Statistikmeddelande Slutliga
  17 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.
  17 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2019 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  18 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2020 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2019 Kultur Webbpublicering   Slutliga

Maj

19 Bokslutsstatistik för företag 2018 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  19 Arbetslöshetssituationen april 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  19 Fortsatta studier för de utexaminerade på gymnasienivå 2018 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  21 Konsumentprisindex april 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  21 Hållbar utveckling 2020 Miljö och energi Översikter och indikatorer
  21 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  21 Sålda lantbruksprodukter 2019 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering   Slutliga
  21 Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2019 Socialväsende Webbpublicering   Prel.
  22 Utrikeshandel med varor 2019 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  22 Lärare 2020 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2019, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering   Slutliga

Juni

23 Enkätundersökning bland inflyttade på Åland**   Utredningsrapport    
  23 Hyror 2020 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  23 Arbetslöshetssituationen maj 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  23 Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport med tematiska fördjupningar 2020** Utredningsrapport    
  24 Åland i siffror 2020 (fem språk) Allmän Fickstatistik    
  24 Familjer och hushåll 2019 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kulturella och kreativa näringar 2017 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  25 Konsumentprisindex maj 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2019, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  25 Byggandet 2019 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  26 Arbetsmarknadsbarometern 2020   Utredningsrapport    

Juli

27 Arbetslöshetssituationen juni 2020* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  29 Konsumentprisindex juni 2020* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2020* Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.
  32 Arbetslöshetssituationen juli 2020* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

Augusti

32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2020 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2020* Turism Statistikmeddelande Prel.
  34 Konsumentprisindex juli 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2019 Hälso- och sjukvård Webbpublicering   Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  35 Flyttningsrörelsen 2019 Befolkning Webbpublicering   Slutliga

September

36 Arbetslöshetssituationen augusti 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Lönestatistik för offentliga sektorn 2019 Löner Statistikrapport   Slutliga
  38 Aktiebostadsöverlåtelser 2019 Boende Webbpublicering   Slutliga
  38 Utvärdering av Ams**   Utredningsrapport    
  38 Konsumentprisindex augusti 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  38 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  39 Statistisk årsbok för Åland 2020 Allmän Årsbok    

Oktober

40 Arbetslöshetssituationen september 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  42 Förtroendevalda 2020 Val Webbpublicering   Slutliga
  43 Konsumentprisindex september 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  43 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  43 Befolkningen 2019 Befolkning Statistikrapport   Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.
  43 Grundskolan hösten 2020 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  43 Ekonomisk översikt hösten 2020 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  44 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2020 Befolkning Webbpublicering   Prel.
  45 Arbetslöshetssituationen oktober 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

November

45 Kvinnor och män i samhället** Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  46 Statistik över gästhamnarna 2020 Turism Statistikmeddelande Slutliga
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2020 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  47 Sysselsatt arbetskraft 2018 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  47 Konsumentprisindex oktober 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2021 Offentlig ekonomi Webbpublicering   Slutliga
  47 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  48 Brott som kommit till polisens kännedom 2019 Rättsväsende Webbpublicering   Slutliga
  48 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2019 Offentlig ekonomi Statistikrapport   Slutliga
  48 Förändringar av Ålands demografiska struktur under EU-medlemskapet   Utredningsrapport    

December

49 Arbetslöshetssituationen november 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2019 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  50 Undersökning om upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 * ** Utredningsrapport    
  50 Nationalräkenskapsdata 2018 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  51 Inkomstfördelning och välfärd 2020 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2019 Arbetsmarknad Webbpublicering   Prel.
  51 Konsumentprisindex november 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  51 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2020 Turism Statistikmeddelande Prel.
  52 Ålänningarnas mediavanor **   Utredningsrapport    

 * = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.