ÅSUBs publiceringsplan 2021

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

Slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  3 Medievanor på Åland 2020   Utredningsrapport  
  3 Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020   Utredningsrapport  
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Inkvarteringsstatistik för hotell 2020 Turism Webbpublicering Prel.
  4 Förändringar av Ålands demografiska struktur under EU-medlemskapet   Utredningsrapport  
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  4 Befolkningsrörelsen 2020, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering Prel.

Februari

5 Arbetslöshetssituationen januari 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  6 Inresande till Åland 2020 Turism Webbpublicering Slutliga
  6 Konjunkturindikatorer 2020 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  7 Trafikolyckor 2019 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  7 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  8 Konsumentprisindex januari 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  8 Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014 - 2019 Transport och kommmunik. Statistikrapport Slutliga

Mars

9 Arbetslöshetssituationen februari 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  9 Motorfordon 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  9 Ekonomisk utsatthet och utkomststöd Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  10 Kulturella och kreativa näringar 2018 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  10 Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2035   Utredningsrapport  
  11 Avlagda examina 2020 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2020 Företag Webbpublicering Slutliga
  12 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  12 Sålda lantbruksprodukter 2020 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2020 Boende Webbpublicering Slutliga
  12 Fastighetsöverlåtelser 2020 Byggande Webbpublicering Slutliga
  13 Koncernstatistik 2019 Företag Webbpublicering Slutliga
  13 Utbildning som inte leder till examen 2020 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  13 Arbetslöshetssituationen mars 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

April

14 Turiststatistik 2020 Turism Statistikrapport Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  15 Konsumentprisindex mars 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2020 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2020 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  16 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  17 Sjöfartsstatistik 2020 Sjöfart Statistikmeddelande Slutliga
  17 Konjunkturläget våren 2021   Utredningsrapport  
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.
  17 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2019 Befolkning Webbpublicering Slutliga

Maj

18 Arbetslöshetssituationen april 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  18 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2021 Befolkning Webbpublicering Prel.
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2020 Kultur Webbpublicering Slutliga
  19 Bokslutsstatistik för företag 2019 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  21 Verksamheten inom kommunernas socialvård 2020 Socialväsende Webbpublicering Prel.
  21 Hållbar utveckling 2021 Miljö och energi Översikter och indikatorer Slutliga

Juni

22 Utrikeshandel med varor 2020 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2020, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering Slutliga
  22 Arbetslöshetssituationen maj 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  22 Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2020**   Utredningsrapport  
  24 Åland i siffror 2021 (fem språk) Allmän Fickstatistik  
  24 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  24 Familjer och hushåll 2020 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2020, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Byggandet 2020 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  25 Arbetsmarknadsbarometern 2021   Utredningsrapport  
  25 Lönestatistik för offentliga sektorn 2020 Löner Statistikrapport Slutliga
  26 Arbetslöshetssituationen juni 2021* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

Juli

28 Konsumentprisindex juni 2021* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2021* Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Augusti

31 Arbetslöshetssituationen juli 2021* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2021* Befolkning Webbpublicering Prel.
  33 Konsumentprisindex juli 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2021* Turism Webbpublicering Prel.
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2020 Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2021 Turism Webbpublicering Prel.

September

35 Flyttningsrörelsen 2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  35 Arbetslöshetssituationen augusti 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  37 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  38 Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2020 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  39 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2020 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  39 Statistisk årsbok för Åland 2021 Allmän Årsbok  

Oktober

40 Arbetslöshetssituationen september 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  41 Ekonomisk översikt hösten 2021 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  42 På tal om jämställdhet - Åland 2021 Allmän Fickstatistik  
  42 Konsumentprisindex september 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  43 Grundskolan hösten 2021 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  43 Befolkningen 2020 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  43 Avfallsstatistik 2020 Miljö och energi Statistikrapport Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.
  43 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2021 Befolkning Webbpublicering Prel.

November

44 Statistik över gästhamnarna 2021 Turism Webbpublicering Slutliga
  44 Namnstatistik 2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  44 Arbetslöshetssituationen oktober 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  44 Unga kvinnors och mäns hälsa och livsvillkor Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer
  45 Löner inom den privata sektorn 2020 Löner Statistikrapport Slutliga
  45 Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2021 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  46 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  47 Sysselsatt arbetskraft 2019 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2022 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  47 Ålands ekonomi under EU-medlemskapets första 25 år. Integration med förbehåll   Utredningsrapport  

December

48 Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2020* Enkätundersökningar och övrigt Utredningsrapport  
  48 Brott som kommit till polisens kännedom 2020 Rättsväsende Webbpublicering Slutliga
  48 Arbetslöshetssituationen november 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  48 Födda och avlidna i kommunerna under 100 år Befolkning Webbpublicering Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2020 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  49 Nationalräkenskapsdata 2019 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  50 Konsumentprisindex november 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  50 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2020 Arbetsmarknad Webbpublicering Prel.
  51 Inkomstfördelning och välfärd 2021 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer

 * = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.