ÅSUBs publiceringsplan 2021

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

 

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  3 Medievanor på Åland 2020   Utredningsrapport  
  3 Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020   Utredningsrapport  
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2020 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Inkvarteringsstatistik för hotell 2020 Turism Webbpublicering Slutliga
  4 Förändringar av Ålands demografiska struktur under EU-medlemskapet   Utredningsrapport  
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Slutlig
  4 Befolkningsrörelsen 2020, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering   Prel.

Februari

6 Arbetslöshetssituationen januari 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  6 Inresande till Åland 2020 Turism Webbpublicering Slutliga
  6 Inkvarteringsstatistik för hotell 2019 Turism Statistikmeddelande Prel.
  6 Konjunkturindikatorer 2020   Översikter och indikatorer
  7 Trafikolyckor 2020 Transport och kommunik. Webbpublicering Slutliga
  7 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  8 Konsumentprisindex januari 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  8 Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014-2019 Transport och kommunik. Statistikrapport   Slutliga

Mars

9 Arbetslöshetssituationen februari 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  9 Motorfordon 2020 Transport och kommunik. Webbpublicering   Slutliga
  9 Ekonomisk utsatthet och utkomststöd   Översikter och indikatorer
  10 Kulturella och kreativa näringar 2018   Översikter och indikatorer
  10 Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2035   Utredningsrapport    
  11 Avlagda examina 2020 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2020 Företag Webbpublicering Slutliga
  12 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  12 Sålda lantbruksprodukter 2020 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering   Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2020 Boende Webbpublicering   Slutliga
  12 Fastighetsöverlåtelser 2020 Byggande Webbpublicering   Slutliga
  13 Koncernstatistik 2019 Företag Webbpublicering   Slutliga
  13 Utbildning som inte leder till examen 2020 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  14 Arbetslöshetssituationen mars 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

April

14 Turiststatistik 2020 Turism Statistikrapport Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2020 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  15 Konsumentprisindex mars 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2020 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2020 Arbetsmarknad Webbpublicering   Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2020 Utbildning Webbpublicering   Slutliga
  16 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2020 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2021 Turism Webbpublicering   Prel.
  17 Sjöfartsstatistik 2020 Sjöfart Statistikmeddelande   Slutliga
  17 Konjunkturläget våren 2021   Utredningsrapport    
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.
  17 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2020 Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  18 EU-medlemsskapets betydelse för Åland - en makroekonomisk studie**   Utredningsrapport    

Maj

18 Arbetslöshetssituationen april 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  18 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2021 Befolkning Webbpublicering Prel.
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2020 Kultur Webbpublicering Slutliga
  19 Bokslutsstatistik för företag 2019 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2021 Turism Webbpublikation Prel.
  21 Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2020 Socialväsende Webbpublicering   Prel.
  21 Hållbar utveckling Miljö och energi Översikter och indikatorer

Juni

22 Utrikeshandel med varor 2019 Handel Statistikmeddelande   Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2020, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering   Slutliga
  22 Arbetslöshetssituationen maj 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  22 Ålänningarnas alkohol-, narkotika- samt spelvanor 2020** Utredningsrapport    
  24 Åland i siffror 2020 (fem språk) Allmän Fickstatistik    
  24 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2021 Turism Webbpublicering    
  24 Familjer och hushåll 2020 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2020, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Byggandet 2020 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  25 Arbetsmarknadsbarometern 2021   Utredningsrapport    
  25 Lönestatistik för offentliga sektorn 2020 Löner Statistikrapport   Slutliga
  26 Arbetslöshetssituationen juni 2021* Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga

Juli

28 Konsumentprisindex juni 2021* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2021* Transport och kommmunik. Webbpublicering   Prel.

Augusti

31 Arbetslöshetssituationen i juli 2021* Arbetsmarknad Statistikmeddelande   Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2021* Befolkning Statistikmeddelande   Slutliga
  33 Konsumentprisindex juli 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2021* Turism Webbpublicering Prel.
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2020 Hälso- och sjukvård Webbpublicering   Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2021 Turism Webbpublicering Prel.

September

35 Flyttningsrörelsen 2020 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  35 Arbetslöshetssituationen augusti 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande   Slutliga
  37 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  38 Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2020 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  39 Evenemangsundersökning - Tall Ships' Race**   Utredningsrapport  
  39 Statistisk årsbok för Åland 2021 Allmän Årsbok    

Oktober

40 Arbetslöshetssituationen september 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  41 Ekonomisk översikt hösten 2021   Översikter och indikatorer
  42 På tal om jämställdhet - Åland 2021 Allmän Fickstatistik    
  42 Konsumentprisindex september 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  43 Grundskolan hösten 2021 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  43 Befolkningen 2020 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  43 Avfallsstatistik Miljö och energi Statistikrapport Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2021 Transport och kommunik. Webbpublicering Prel.
  43 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2021 Befolkning Webbpublicering   Prel.

November

44 Statistik över gästhamnarna 2021 Turism Webbpublicering Slutliga
  44 Arbetslöshetssituationen oktober 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  45 Löner inom den privata sektorn 2020 Löner Statistikrapport Slutliga
  45  Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  45 Kvinnor och män i samhället**   Översikter och indikatorer
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2021 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  47 Sysselsatt arbetskraft 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2022 Offentlig ekonomi Webbpublicering   Slutliga

December

48 Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020*   Utredningsrapport  
  48 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2020 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  48 Brott som kommit till polisens kännedom 2020 Rättsväsendet Webbpublicering Slutliga
  48 Arbetslöshetssituationen i november 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  49 Utvärdering av elever med funktionsvariationer i grundskolan**   Utredningsrapport  
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2020 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  49 Nationalräkenskapsdata 2019 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  50 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  51 Befolkning efter huvudsaklig verksamhet 2020 Arbetsmarknad Webbpublicering Prel.
  51 Inkomstfördelning och välfärd   Översikter och indikatorer

 * = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.