ÅSUBs publiceringsplan 2022

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  2 Konsumentprisindex december 2021 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Inkvarteringsstatistik för hotell 2021 Turism Webbpublicering Prel.
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga

Februari

5 Befolkningsrörelsen 2021, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering Prel.
  5 Inresande till Åland 2021 Turism Webbpublicering Slutliga
  5 Arbetslöshetssituationen januari 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  6 Ålands ekonomi under EU-medlemskapets första 25 år. Integration med förbehåll.**   Utredningsrapport  
  6 Konjunkturindikatorer 2021 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  7 Trafikolyckor 2020 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  7 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  7 Konsumentprisindex januari 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  9 Motorfordon 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga

Mars

9 Arbetslöshetssituationen februari 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  10 Kulturella och kreativa näringar 2019 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  11 Avlagda examina 2021 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2021 Företag Webbpublicering Slutliga
  11 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  12 Sålda lantbruksprodukter 2021 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2021 Boende Webbpublicering Slutliga
  12 Fastighetsöverlåtelser 2021 Byggande Webbpublicering Slutliga
  13 Utvärdering: Barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom det åländska utbildningssystemet Utredningsrapport  
  13 Utbildning som inte leder till examen 2021 Utbildning Webbpublicering Slutliga

April

14 Turiststatistik 2021 Turism Statistikrapport Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2021 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  14 Arbetslöshetssituationen mars 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2021 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  15 Konsumentprisindex mars 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2021 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2021 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  17 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2021 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  17 Sjöfartsstatistik 2021 Sjöfart Statistikmeddelande Slutliga
  17 Konjunkturläget våren 2022   Utredningsrapport  
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2022 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Maj

18 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2021 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  18 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2022 Befolkning Webbpublicering Prel.
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2021 Kultur Webbpublicering Slutliga
  18 Arbetslöshetssituationen april 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  19 Bokslutsstatistik för företag 2020 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  19 Konsumentprisindex april 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  20 Koncernstatistik 2020 Företag Webbpublicering Slutliga
  21 Distansarbete på Åland - omfattning och möjlighet   Översikter och indikatorer  
  21 Verksamheten inom kommunernas socialvård 2021 Socialväsende Webbpublicering Prel.
  21 Hållbar utveckling 2022 Miljö och energi Översikter och indikatorer Slutliga
  22 Arbetslöshetssituationen maj 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  22 Ålänningarna och miljön   Utredningsrapport  

Juni

22 Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland   Översikter och indikatorer  
  22 Utrikeshandel med varor 2021 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2021, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering Slutliga
  22 Hyresstatistik 2022 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  23 Barnomsorgen 2021 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  23 Landstingsvalen 1925-1937 Val Webbpublicering Slutliga
  24 Åland i siffror 2022 (tre språk) Allmän Fickstatistik  
  24 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  24 Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2021 Rättsväsende Webbpublicering Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2021, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Byggandet 2021 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  25 Arbetsmarknadsbarometern 2022*   Utredningsrapport  
  27 Arbetslöshetssituationen juni 2022* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

Juli

28 Konsumentprisindex juni 2022* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2022* Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Augusti

31 Arbetslöshetssituationen juli 2022* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2022* Befolkning Webbpublicering Prel.
  32 Konsumentprisindex juli 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2022* Turism Webbpublicering Prel.
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2021 Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2022 Turism Webbpublicering Prel.

September

35 Flyttningsrörelsen 2021 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  35 Arbetslöshetssituationen augusti 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2021 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  38 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  39 ANDTS-vanor bland unga på Åland   Översikter och indikatorer  
  39 Statistisk årsbok för Åland 2022 Allmän Årsbok  

Oktober

40 Ålänningarnas hälsa Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga

 

40 Arbetslöshetssituationen september 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  41 Familjer och hushåll 2021 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  41 Ekonomisk översikt hösten 2022 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  41 Konsumentprisindex september 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  41 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2021 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  43 Grundskolan hösten 2022 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  43 Befolkningen 2021 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2022 Transport och kommmunik. Webb publicering Prel.
  43 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2022 Befolkning Webbpublicering Prel.
  43 Statistik över gästhamnarna 2022 Turism Webbpublicering Slutliga

November

44 Arbetslöshetssituationen oktober 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  44 Vad oroar personer på Åland? Aktuella orosmoln hösten 2022*   Webbpublicering  
  45 Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  45 Kvinnor och män i samhället** Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2022 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  46 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  47 Sysselsatt arbetskraft 2020 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2023 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga

December

48 Arbetslöshetssituationen november 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga

 

48 Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2021 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  48 Lönestatistik för offentliga sektorn 2021 Löner Statistikrapport Slutliga
  49 Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2021 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  49 Nationalräkenskapsdata 2020 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  49 Tillitsstudie 2022*   Utredningsrapport  
  50 Konsumentprisindex november 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  50 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  51 Kollektivtrafiken på Åland*   Utredningsrapport  
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2021 Arbetsmarknad Webbpublicering Prel.
  51 Inkomstfördelning och välfärd 2022 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  51 Inkomster och skatter 2020 Inkomster och skatter Webbpublicering Slutliga

* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.