ÅSUBs publiceringsplan 2023

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  2 Konsumentprisindex december 2022 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2023 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Inkvarteringsstatistik för hotell 2022 Turism Webbpublicering Prel.
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2022 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga

Februari

5 Befolkningsrörelsen 2022, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering Prel.
  5 Inresande till Åland 2022 Turism Webbpublicering Slutliga
  5 Arbetslöshetssituationen januari 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  6 Konjunkturindikatorer 2022 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  7 Trafikolyckor 2021 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  7 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  8 Konsumentprisindex januari 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga

Mars

9 Motorfordon 2022 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  9 Arbetslöshetssituationen februari 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  10 Kulturella och kreativa näringar 2020 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  11 Avlagda examina 2022 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2022 Företag Webbpublicering Slutliga
  11 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  12 Sålda lantbruksprodukter 2022 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2022 Boende Webbpublicering Slutliga
  12 Fastighetsöverlåtelser 2022 Byggande Webbpublicering Slutliga
  13 Utbildning som inte leder till examen 2022 Utbildning Webbpublicering Slutliga

April

14 Turiststatistik 2022 Turism Statistikrapport Slutliga
  14 Invånarantalet 31.12.2022 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  14 Arbetslöshetssituationen mars 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2022 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  15 Befolkningens åldersstruktur 2022 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  15 Riksdagsvalet 2023 Val Statistikmeddelande Slutliga
  15 Studerande utanför Åland 2022 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  15 Konsumentprisindex mars 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  16 Konsumenternas förtroende våren 2023* Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  17 Konjunkturläget våren 2023   Utredningsrapport  
  17 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2022 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  17 Sjöfartsstatistik 2022 Sjöfart Statistikmeddelande Slutliga
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2023 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Maj

18 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2022 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2022 Kultur Webbpublicering Slutliga
  18 Arbetslöshetssituationen april 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  19 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2023 Befolkning Webbpublicering Prel.
  19 Bokslutsstatistik för företag 2021 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  20 Koncernstatistik 2021 Företag Webbpublicering Slutliga
  21 Verksamheten inom kommunernas socialvård  2022 Socialväsende Webbpublicering Prel.
  21 Hållbar utveckling 2023 Miljö och energi Översikter och indikatorer Slutliga
  21 Lärare 2023 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  22 Arbetslöshetssituationen maj 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  22 Utrikeshandel med varor 2022 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  22 Befolkningsrörelsen 2022, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering Slutliga

Juni

23 Barnomsorgen 2022 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  23 Kvinnor och män i samhället** Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  24 Åland i siffror 2023 (tre språk) Allmän Fickstatistik  
  24 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  24 Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2022 Rättsväsende Webbpublicering Slutliga
  24 Konsumentprisindex maj 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2022, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Lönestatistik för offentliga sektorn 2022 Löner Statistikrapport Slutliga
  25 Byggandet 2022 Byggande Statistikmeddelande Slutliga
  25 Arbetsmarknadsbarometern 2023*   Utredningsrapport  

Juli

27 Arbetslöshetssituationen juni 2023* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  28 Konsumentprisindex juni 2023* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2023* Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Augusti

31 Arbetslöshetssituationen juli 2023* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2023* Befolkning Webbpublicering Prel.
  33 Familjer och hushåll 2022 Befolkning Statistikmeddelande Slutliga
  33 Konsumentprisindex juli 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2023* Turism Webbpublicering Prel.
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2022 Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  35 Flyttningsrörelsen 2022 Befolkning Webbpublicering Slutliga

September

36 Arbetslöshetssituationen augusti 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2022 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  37 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  39 Statistisk årsbok för Åland 2023 Allmän Årsbok  

Oktober

40 Ålänningarnas hälsa Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  40 Arbetslöshetssituationen september 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  40 Lagtingskandidaterna 2023 Val Webbpublicering Slutliga
  41 ANDTS-vanor bland unga på Åland Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  41 Ekonomisk översikt hösten 2023 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  41 Kandidaterna i kommunalvalet 2023 Val Webbpublicering Slutliga
  41 Befolkningen 2022 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  41 Konsumentprisindex september 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  42 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2022 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  43 Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  43 Avfallsstatistik 2022 Miljö och energi Statistikrapport Slutliga
  43 Grundskolan hösten 2023 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2023 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.
  43 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2023 Befolkning Webbpublicering Prel.
  43 Statistik över gästhamnarna 2023 Turism Webbpublicering Slutliga

November

44 Arbetslöshetssituationen oktober 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  45 Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  45 Valdeltagande efter kön och kommun 2023 Val Webbpublicering Slutliga
  46 Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2023 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  46 Löner inom den privata sektorn 2022 Löner Statistikrapport Slutliga
  46 Konsumentprisindex oktober 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  46 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  47 Sysselsatt arbetskraft 2021 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  47 Kommunernas skattesatser 2024 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  48 Lagtings- och kommunalvalet 2023 Val Statistikrapport Slutliga
  48 Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2022 Utbildning Webbpublicering Slutliga

December

49 Arbetslöshetssituationen november 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2022 Boende Statistikmeddelande Slutliga
  49 Nationalräkenskapsdata 2021 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  50 Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023*   Utredningsrapport  
  50 Konsumentprisindex november 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  50 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  50 Valdeltagandet 2023 Val Webbpublicering Slutliga
  51 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2021*   Utredningsrapport  
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2022 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  51 Inkomstfördelning och välfärd 2023 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  51 Inkomster och skatter 2021 Inkomster och skatter Webbpublicering Slutliga

* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.