Beskrivning av statistiken om jordbruk, skogsbruk och fiske

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Kapitlet om jordbruk, skogsbruk och fiske omfattar uppgifter om näringsgrenarnas produktion och dess värde samt för jordbrukets del, och i viss mån skogsbrukets, även om produktionens struktur och resurser. Fiskestatistiken innehåller också uppgifter om fiskodlingen och därtill ingår statistik om jakt i kapitlet.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är de producerade nyttigheterna, antal gårdar, antal djur samt arealerna. Uppgifterna gäller i huvudsak hela Åland, men vissa data om jordbruket presenteras också efter kommun.

Definitioner
Landskommuner:
Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Referenstider
Statistiken redovisas per kalenderår.

Syfte och historik
Syftet är att ge en relativt detaljerad bild av primärnäringarnas roll i samhället. Uppgifter finns tillgängliga från 1970-talet och framåt.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken över jordbruksprodukter samlas in av ÅSUB. Övriga uppgifter kommer från landskapsregeringens jordbruks-, skogsbruks- och fiskeribyråer, skogsbolagen samt Naturresursinstitutet LUKE.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på registerdata och mer eller mindre heltäckande uppgifter från branschernas aktörer.

Aktualitet
Statistiken publiceras vid olika tidpunkter under året efter mätåret.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar statistik om jordbruk, skogsbruk och fiske i form av exceltabeller på webbplatsen samt i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistikområdet på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.