Beskrivning av statistiken om offentlig ekonomi

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens budgeter, resultaträkningar, finansieringsanalyser, balansräkningar samt drift och investeringar. Dessutom visas allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Uppgifter om kommunernas skattesatser ingår också i statistikområdet ävensom landskapets bokslutsuppgifter.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är inkomster, utgifter, balansposter, ekonomiska nyckeltal och skatteprocent. Uppgifterna visas både i absoluta tal och i procent. Förutom för hela Åland redovisas en del av statistiken även efter kommun och region.

Definitioner
- Exakt 0 enheter (st)
0 Mellan 0 och 0,5 enheter
. Uppgift ologisk, kan ej förekomma
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges
MEUR Miljoner euro
Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö

Referenstider
Statistiken om offentlig ekonomi uppgörs på årsbasis.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en utförlig bild av den offentliga ekonomin på Åland. Kommunernas bokslutsuppgifter finns samlade sedan 1975. De har publicerats kontinuerligt sedan 1994 och ingick därförinnan i olika tabeller i Statistisk årsbok sedan 1979. Landskapets bokslutsuppgifter finns samlade sedan 1975 och har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1979.

Insamlingsmetoder och källor
ÅSUB samlar varje år in uppgifter från kommunerna och kommunalförbunden om deras uttaxeringar, budgeter, resultat- och balansräkningar, finansieringsanalyser och uppgifter om driftsekonomin. Landskapets uppgifter är hämtade från landskapets bokslut.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är god i och med att statistiken baseras på heltäckande uppgifter som varje kommun lämnar till ÅSUB och där bristerna har kompletterats i efterhand. För landskapets uppgifter är tillförlitligheten mycket god.

Aktualitet
Statistiken publiceras vid olika tidpunkter under året efter mätåret. Landskapets bokslutsuppgifter publiceras med ca 8-9 månaders eftersläpning. Budgetstatistiken kommer i början av budgetåret, resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalyserna publiceras i juni och uppgifterna om kommunernas driftsekonomi publiceras i slutet av året.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten av statistiken om offentlig ekonomi är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, exempelvis nationalräkenskaperna.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar kommunernas och kommunalförbundens budgetstatistik, preliminära uppgifter om resultat- och balansräkningar samt finansieringskalkyler i olika statistikmeddelanden årligen. Dessutom publiceras en större rapport där slutliga boksluts- och verksamhetsuppgifter ingår. Meddelandena och rapporten finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats där också PC-Axis- och Exceltabeller publiceras.

Kommunernas skattesatser publiceras enbart som webbnyhet. Kommunernas och kommunalförbundens uppgifter samt landskapets bokslutsuppgifter publiceras också i Statistisk årsbok för Åland.

Statistiken om offentlig ekonomi ingår också i beräkningarna av nationalräkenskaper och kommunalt basprisindex. Dessutom används statistiken vid uppgörandet av kommunala konjunkturrapporter.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om offentlig ekonomi på ÅSUB är Elin Sagulin, elin.sagulin[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.