Beskrivning av statistiken om tillverkningsindustrin

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken om denna näringsgren omfattar förutom ekonomiska data också uppgifter om arbetsställen och arbetade timmar.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är omsättning, förädlingsvärde, investeringar, arbetsställen och arbetade timmar. Uppgifterna gäller i huvudsak hela Åland, men siffrorna om arbetsställen redovisas också efter region.

Definitioner
Landskommuner:
Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Referenstider
Statistiken gäller kalenderår

Syfte och historik
Syftet är att ge en koncentrerad bild av industrin på Åland med hjälp av data som redan finns insamlade. Uppgifter finns tillgängliga från slutet av 1990-talet.

Insamlingsmetoder och källor
Uppgifterna kommer från ÅSUBs mmsregister och nationalräkenskaper samt från Statistikcentralens företagsregister och industristatistik.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för statistiken är god i och med att den baseras på registerdata och heltäckande uppgifter från branschernas aktörer.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god liksom med andra närliggande statistikområden såsom nationalräkenskaper och arbetsmarknad.

Tillgänglighet
Statistiken publiceras i form av exceltabeller på webbplatsen samt i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistikområdena på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.