Ekologisk hållbarhet 16: Den beräknade utsläppet av koldioxidekvivalenter år 2005-2018

Detta nyckeltal presenterar Finlands Miljöcentrals (SYKE) beräkningar av utsläppet av koldioxidekvivalenter på Åland under åren 2005–2018. Uppgifterna finns i form av en tidsserie, och kommer fortlöpande att uppdateras en gång om året, vilket gör nyckeltalet lämpat för att följa utvecklingen. Beräkningarna skiljer sig mot exempelvis ÅSUBs nyckeltal om den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid (Ekologisk hållbarhet 15) och kan inte jämföras rakt av.

Det totala utsläppet av koldioxid var år 2018 ungefär 249,4 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, en ökning med ca 0,1 procent sedan år 2017. Jämfört med år 2005, då utsläppet var ca 276 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, har utsläppet minskat med ca 9,7 procent. Den främsta källan till utsläppet av koldioxid beräknas vara vägtrafik med ungefär 57,6 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter (knappt en fjärdedel av det totala utsläppet), tätt följt av sjötrafik (52,3 koldioxidekvivalenter) samt jordbruk (42,8 koldioxidekvivalenter).

Fördelat på den åländska befolkningen var det beräknade koldioxidutsläppet år 2018 ca 8,4 ton koldioxidekvivalenter per capita, en minskning med ca 0,9 procent jämfört med år 2017. Jämfört med år 2005, då det beräknade utsläppet var ca 10,3 ton koldioxidekvivalenter per capita, har utsläppet per capita minskat med hela 18,9 procent.

Finlands Miljöcentral (SYKE) presenterade i början av år 2020 ett nytt system för utsläppsberäkning för alla kommuner i Finland. Det handlar om ett internationellt unikt beräkningssystem som möjliggör utläsning av kommunspecifika utsläppsdata utifrån målen för både EU och kommunerna. Det nya utsläppssystemet omfattar alla utsläpp i inventeringen av växthusgaser i Finland förutom processutsläppen från industrin och markanvändningssektorn. Beräkningen bygger på användning baserad på utsläpp från produktion i området, men vissa av aktiviteterna som orsakar utsläpp beräknas utifrån konsumtion, oavsett deras geografiska ursprung.

  • Utrikes sjöfart ingår inte i beräkningssystemet, däremot ingår inrikes sjöfart. Detta innebär att kommunerna Lumparland samt Mariehamn, som båda har hamnar med inrikestrafik har höga utsläppsuppgifter som härstammar från sjötrafik, medan Eckerö vars hamn enbart har utrikestrafik har låga utsläppsuppgifter.
  • Flygtrafik ingår inte i beräkningssystemet.
  • Utsläppen från elförbrukningen beräknas på den genomsnittliga förbrukningen av elektricitet producerad i Finland, importerad elektricitet räknas inte med (de utsläppen anses tillhöra landet där elen produceras). Åland importerar största delen av elektriciteten från Sverige (närmare 75 procent av elförbrukningen), motsvarande andel för Finlands nettoimport av elektricitet är ca 23 procent.

Sommaren år 2020, i samband med publiceringen av 2018 års uppgifter, uppdaterade SYKE sin beräkningsmodell (till version 1.1) och reviderade samtidigt utsläppskalkylerna tillbaka till år 2005. Den största effekten av förändringarna av beräkningsmetoderna syns för Ålands del inom området sjötrafik.

Uppdaterad 28.9.2020