Ekonomisk hållbarhet 8: Hushållens skuldsättning 2002–2018

I nyckeltalet i Excel-filen redovisas de åländska bostadshushållens skuldsättning år 2002–2018. De blå staplarna visar den genomsnittliga skuldsättningsgraden (skulder sammanlagt i procent av den disponibla inkomsten), medan de röda staplarna visar situationen enbart för de bostadshushåll som har skulder.

År 2017 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad drygt 151 procent av den disponibla inkomsten (147,2 procent år 2016). Sett enbart till de bostadshushåll som hade skulder var skuldsättningsgraden 219,8 procent av den disponibla inkomsten (214,5 procent år 2016). Uppgifter om hushållens disponibla inkomst år 2018 fanns inte tillgängliga vid publiceringen av nyckeltalet.

År 2018 uppgick de sammanlagda skulderna till mer än en miljard euro, en ökning med drygt 600 miljoner sedan år 2002. Största delen av skulderna var bostadsskulder, med nästan 710 miljoner euro. Övriga skulder (konsumtionsskulder och studieskulder) uppgick till drygt 240 miljoner euro. Skulder för inkomstens förvärvande uppgick till närmare 60 miljoner euro år 2018.

Skuldsättningsgraden beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter). Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.

Uppdaterad 27.6.2019