diagram.png

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)