Rörlig karta: Det relativa arbetslöshetstalet 1996–2019

Kartan nedan visar det relativa arbetslöshetstalet kommunvis för åren 1996–2019. Desto högre arbetslöshetstal, desto mörkare färg på kartan. Tidsserien börjar i en tid med hög arbetslöshet efter den ekonomiska krisen på 90-talet (arbetslösheten var som högst årsskiftet 1993–1994), och minskar sedan fram till år 2002. Det relativa arbetslöshetstalet ökade år 2009–2010, avtog något år 2011, för att sedan år 2012–2014 öka igen, till den högsta nivån sedan 1997. År 2015–2019 sjönk arbetslöshetstalet igen något. Geografiskt sett tenderar arbetslöshetstalet vara något högre i skärgården än på fasta Åland.

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i sex grupper på basen av det relativa arbetslöshetstalet (tidigare benämnt öppen arbetslöshetsgrad). Arbetslösa personer inkluderar personer som aktivt söker arbete och har möjlighet att ta ett arbete. Det relativa arbetslöshetstalet är beräknad gentemot arbetskraften, dvs. personer i arbetsför ålder som inte är exempelvis studerande eller pensionärer. Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Uppdaterad 4.3.2020