Social hållbarhet 4: Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975–2040 (2020–2040 = prognos)

Nyckeltalet nedan visar befolkningstillväxten på Åland åren 1975–2019, samt prognosen för åren 2020–2040. Befolkningsökningen sedan år 1975 har i antalet personer varit störst i gruppen 40–59-åringar (3 088 personer), men procentuellt är det gruppen 80+-åringar som ökat mest (med nästan 199 procent). Gruppen 20–39-åringar har de facto minskat marginellt (22 personer), en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen från år 2019 fram till år 2040 tyder på att grupperna 0–59 år ökar måttligt (mellan 6,7 och 10,9 procent), medan grupperna med befolkning i åldern 60–79 år samt 80+ år ökar kraftigare (med ca 15,5 procent respektive 99,9 procent).

Uppgifterna för åren 2020–2040 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egen befolkningsprognos år 2019 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras uppgifter ur både Ålands statistik- och utredningsbyrås befolkningsprognos (år 2019) och Statistikcentralens befolkningsprognos (år 2019) fram till år 2040. Statistikcentralens prognos från år 2019 fram till år 2040 tyder på att fram för allt gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigt (med hela 112 procent). De andra åldersgrupperna ökar mer måttligt (mellan 3,1 och 11,1 procent).

Uppdaterad 24.3.2020