Social hållbarhet 6: Arbetslösa efter arbetslöshetens längd 2003–2016 (årsmedeltal)

Diagrammet nedan visar antalet öppet arbetslösa på Åland åren 2013–2016. Majoriteten av de arbetslösa får ett jobb inom sex månader, medan drygt var fjärde person får vänta längre än så. Mängden arbetslösa personer ökade kraftigt åren 2009–2010, minskade något år 2011 för att öka igen åren 2012–2014. År 2015-2016 anas en något sjunkande trend.

Diagrammet nedan visar den månadsvisa utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa. Som långtidsarbetslös räknas man när längden på arbetslösheten överstiger 6 månader.

Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Uppgifterna gäller endast på Åland bosatt arbetslös arbetskraft.

Uppdaterad 12.1.2017