Nationalräkenskaper 2009

BNP växte igen 2009 efter föregående årets nedgång

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2009 till ca 1 129 miljoner euro. Jämfört med 2008 innebär det en ökning om ca 63,6 miljoner euro. Figuren nedan  visar BNP-utvecklingen för åren 1975-2009 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2008 minskade BNP med ca 10,2 procent, den största nedgången sedan nationalräkenskaperna för Åland började sammanställas 1975.  Nedgången var egentligen ännu större, då nya kalkylmetoder har använts för åren 2008 och 2009, vilket innebar en nivåhöjning av engångsnatur på 1,7 procentenheter år 2008. År 2009 skedde en delvis återhämtning och ekonomin växte med 5,7 procent. Detta innebär dock att ekonomin inte ännu nådde till 2007-års produktionsnivå.  Preliminära BNP-kalkyler visar att tillväxten fortsätter ytterst långsamt under åren 2010-2011, mellan 0-1 procent.

BNP-utvecklingen 1975-2009 i fasta priser (MEUR)

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 77,6 procent under 2009. Största andelen hade transport och magasinering (knappa 29 procent), där enbart sjötransporten stod för en fjärdedel av BNP till baspris (24,9 procent). Andra viktiga branscher är fastighetsverksamhet, handel, byggverksamhet, finans och försäkring, tillverkning samt kultur, nöje och fritid. Den branschvisa fördelningen av förädlingsvärdet illustreras nedan i figur 2. Under år 2009 sjönk den offentliga sektorns andel från 22,3 till 21,1 procent medan näringslivets andel steg från 76,2 till 77,6 procent. Därmed bröts den mångåriga tendensen av ökning i offentliga sektorns andel av Ålands BNP.

Turismens totala andel av 2009 års bruttonationalprodukt till baspris var ca 24,9 procent. Landturismen beräknades till ca 3,3 procent medan sjöturismen således stod för ca 21,6 procent. Jämfört med år 2008 har landturismen minskat marginellt, medan sjöturismen minskat med 1,1 procentenheter (delvis beroende på utflaggning av fartyg).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

För ytterligare information, kontakta Jouko Kinnunen, tel. 018-25494, namn.efternamn[at]asub.ax.

     Publicerat 2.11.2011

Ämnesområden