Nationalräkenskaper 2010

 

BNP-tillväxten avtog 2010

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2010 till ca 1 172 miljoner euro. Jämfört med 2009 innebär det en ökning om ca 38 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 2000-2010 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2010 växte BNP med ca 1,4 procent. Denna tillväxt var relativt blygsam jämfört med 2008-års BNP-ras och 2009-års återhämtning. Mätt i fasta priser var 2010-års BNP fortfarande lägre än under år 2007.

Under år 2010 sjönk sjötransporternas andel av BNP till baspris från föregående årets 24,8 procent – en fjärdedel – till 21,6 procent – en dryg femtedel. Under 2009 bytte några åländska fartyg flaggland till Sverige, vilket innebär att en del av några rederiers verksamhet flyttades utanför landets och Ålands gränser, vilket påverkar vad som räknas in i Ålands BNP.  Den fulla effekten av utflaggningarna är synliga först i 2010-års nationalräkenskaper. Av sjöfartens förädlingsvärde är det dock driftöverskottet som minskade mest under 2010, vilket indikerar lönsamhetsproblem.
Mellan år 2009 och 2010 steg bruttonationalprodukten med 1,4 procent. Näringslivet ökade med enbart 0,6 procent medan den offentliga sektorn minskade med ca 1,3 procent. BNP till baspris ökade därmed enbart med 0,2 procent. Den registrerade tillväxten i BNP till marknadspris på 1,4 procent är ett resultat av en kraftig nedgång av till näringslivet betalda subventioner (som påverkar BNP negativt).
Turismens totala andel av 2010-års bruttonationalprodukt till baspris var ca 22,1 procent. Landturismen beräknades till ca 3,1 procent medan sjöturismen således stod för ca 19,0 procent. Jämfört med år 2009 minskade landturismen med ca 0,3 procentenheter, medan sjöturismen minskade med ca 2,4 procentenheter.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

För ytterligare information, kontakta Jouko Kinnunen, tel. 018-25494, namn.efternamn[at]asub.ax.

 Publicerat 19.9.2012

Ämnesområden