Nationalräkenskaper 2012

Bruttonationalproduktens värde i marknadspriser uppgick år 2012 till ca 1 143 miljoner euro

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2012 till ca 1 143 miljoner euro. Jämfört med 2011 innebär det en minskning om ca 51 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 2000-2012 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2012 minskade BNP med ca 6,4 procent. Denna tillbakagång var jämförbar med 2009-års återhämtning. Mätt i fasta priser sjönk 2012-års BNP till en nivå som nu är ungefär samma som under år 2004.

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 75,0 procent under 2012 (77,1 % år 2011). Största andelen hade transport och magasinering (25,6 procent), där sjötransporten ingår. Under år 2012 sjönk sjötransporternas andel av BNP till baspris från föregående års 22,8 procent till 21,7 procent – en dryg femtedel. Inga utflaggningar genomfördes under året. Av sjöfartens förädlingsvärde var det driftöverskottet som minskade mest under 2012, vilket innebär att driftöverskottets andel av förädlingsvärdet sjönk något till förmån för lönerna. Andra relativt stora branscher är fastighetsverksamhet, handel samt finans och försäkring. Alla stora branschers utom fastighetsverksamhetens och handelns förädlingsvärde sjönk under 2012.

Läs hela meddelandet här.

För ytterligare information, kontakta Jouko Kinnunen, tel. 018-25494, namn.efternamn[at]asub.ax.

 

  Publicerat 2.6.2015.

Ämnesområden