Nationalräkenskaper 2013

Viss återhämtning av bruttonationalprodukten år 2013

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2013 till ca 1 199 miljoner euro. Jämfört med 2012 innebär det en ökning om ca 44 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 1975–2013 i fasta priser (inflationen är beaktad). Mätt i fasta priser ökade BNP med ca 2,6 procent år 2013. Ökningen innebar att en del av de två föregående årens nedgång återhämtades. Räknat per capita låg Ålands BNP 2013 på ungefär samma nivå som tio år tidigare. Preliminära kalkyler och prognoser tyder på att tiden efter 2013 präglats av svagt positiv BNP-tillväxt.

 Figur: Bruttonationalprodukten i fasta 2013-års priser 1975–2013 (miljoner euro) 

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 76,9 procent under 2013 (75,9 procent år 2012). Största andelen hade transport och magasinering (26,7 procent), där sjötransporten ingår. Andra relativt stora branscher är fastighetsverksamhet och handel. Förädlingsvärdet ökade 2013 för de flesta av de största branscherna. Både lönerna och driftsöverskottet ökade för näringslivet som helhet.

 

Läs hela meddelandet här.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser.

För ytterligare information, kontakta Johan Flink, tel. 018-25580, johan.flink[at]asub.ax

 

 

 

 

Ämnesområden