Nationalräkenskaper 2014

Bruttonationalprodukten fortsatte att återhämtas år 2014

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2014 till ca 1 229 miljoner euro. Jämfört med 2013 innebär det en ökning om ca 18 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 1975-2014 i fasta priser (inflationen är beaktad). Mätt i fasta priser ökade BNP med ca 0,3 procent år 2014. Ökningen innebar att återhämtningen från tidigare års nedgångar fortsatte för andra året i rad. Räknat per capita låg Ålands BNP 2014 på ungefär samma nivå som ett decennium tidigare. Preliminära kalkyler och prognoser tyder på att även tiden efter 2014 präglats av svagt positiv BNP-tillväxt.

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 76,3 procent under 2014 (76,7 % år 2013). Största andelen hade transport och magasinering (24,6 procent), där sjötransporten ingår. Förändringen jämfört med 2013 ser olika ut i olika branscher inom näringslivet. Ökningar skedde främst i branscherna tillverkning, finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet. Den största ökningen ser man inom finans- och försäkringsverksamheten, där ett ökat driftsöverskott är den huvudsakliga orsaken till ökningen. Minskningar skedde främst i branscherna byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt kultur, nöje och fritid.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser.

För ytterligare information, kontakta Johan Flink, tel. 018-25580, johan.flink[at]asub.ax