Nationalräkenskaper 2015

BNP växte med 3,1 procent både i löpande och fasta priser

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2015 till ca 1 270 miljoner euro. Jämfört med 2014 innebär det en ökning om ca 38 miljoner euro. År 2015 var det tredje året i rad med ökande BNP, denna gång var ökningen ca 3,1 procent.

För att neutralisera den allmänna prisökningens (inflationens) inverkan på de årliga jämförelserna räknar man om bruttonationalprodukten till fasta priser med hjälp av konsumentprisindex för Åland. År 2015 var inflationen nästintill obefintlig (0,1 procent) vilket innebär att dess effekt är marginell. Mellan år 2014 och 2015 ökade därför bruttonationalprodukten till marknadspris med 3,1 procent även sett till fasta priser.

Återhämtningen efter 2008-års nedgång fortsatte 2015

Efter år 2008 års stora nedgång följde två år av återhämtning, vilket i sin tur följdes av två år av relativt kraftig nedgång 2011 och 2012. Vi ser i och med 2015 tre sammanhängande år av tillväxt för första gången sedan 2007. Räknat i fasta priser hade den åländska ekonomin 2015 dock ännu inte nått tillbaka till den nivå som rådde innan nedgången 2008.

Störst tillväxt i branscherna finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet samt kultur, nöje och fritid.

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 76,7 procent under 2015 (76,3 procent år 2014). Största andelen hade transport och magasinering (24,2 procent), där sjötransporten ingår. De flesta branschers förädlingsvärde växte under året. Ökningar skedde främst i branscherna finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet samt kultur, nöje och fritid. Mindre ökningar skedde inom t.ex. transportbranschen och branschen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Minskningar i förädlingsvärdet skedde främst i branscherna handel samt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser.

Hela rapporten kan läsas på länken nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax