Nationalräkenskaper 2016

Uppgifterna är reviderade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Försiktig återväxt under de senaste fyra åren

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2016 till ca 1 280 miljoner euro. Jämfört med 2015 innebär det en ökning om ca 8 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 1976–2016 i fasta priser (inflationen är beaktad). Vi ser i och med 2016 fyra sammanhängande år av tillväxt, men där BNP år 2016, likt 2014, är i det närmsta stillastående då man tar inflationen i beaktande.

Figur. Bruttonationalprodukten i fasta 2016-års priser 1976–2016 (MEUR)

Graf som visar BNP utvecklingen 1976-2016

Blandad tillväxt inom branscherna

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 76,9 procent under 2016 (76,7 % år 2015). Största andelen hade transport och magasinering (23,5 procent), där sjötransporten ingår. Detta innebär en minskning med 0,7 procentenheter för transportbranschen.

Totalt ökade näringslivets förädlingsvärde med 0,4 procent. De branscher vars förädlingsvärde procentuellt sett ökade mest var finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet samt handeln. De branscher som procentuellt sett minskade mest var transport och magasinering samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten kan läsas på länken nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax