Nationalräkenskapsdata 2017

Uppgifterna är reviderade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

BNP-tillväxten blev 1,8 procent under 2017

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2017 till ca 1 320 miljoner euro. Jämfört med 2016 innebär det en ökning om ca 46 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2017 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2017 växte Ålands BNP med cirka 1,8 procent jämfört med föregående år.

Figur: BNP-utveckling för Åland 2000–2017 (fasta 2017-års priser), procent

BNP tillväxt under 2000-2017, fasta priser

Transportsektorn störst men minskande

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 77,8 procent under 2017 (76,9 % år 2016). Största andelen hade transport och magasinering (20,9 procent), där sjötransporten ingår. Detta innebär en minskning med 2,6 procentenheter för transportbranschen.

Totalt ökade näringslivets förädlingsvärde med 2,5 procent. De branscher vars förädlingsvärde procentuellt sett ökade mest var uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Förädlingsvärdet minskade för branscherna transport och magasinering samt försörjning av el, gas, värme och kyla.

 

Näringslivet växte och offentliga sektorn minskade

För att neutralisera den allmänna prisökningens (inflationens) inverkan på de årliga jämförelserna räknar man om bruttonationalprodukten till fasta priser med hjälp av konsumentprisindex för Åland. Mellan år 2016 och 2017 ökade bruttonationalprodukten till marknadspris med cirka 1,8 procent. Näringslivets förädlingsvärde ökade med 2,5 procent medan den offentliga sektorn i sin tur krympte med 3,1 procent. BNP till baspris ökade därmed med 1,2 procent.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten kan läsas på länken nedan:

 

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax