Nationalräkenskapsdata 2018

Uppgifterna är reviderade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Förädlingsvärdet 2018

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2018 till ca 1 250 miljoner euro. Jämfört med 2017 innebär det en minskning om ca 76 miljoner euro. Figuren nedan visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2018 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2018 sjönk Ålands BNP med cirka 6,9 procent jämfört med föregående år.

Bruttonationalprodukten i fasta 2018-års priser 1976-2018 (MEUR)

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Minskat driftöverskott förklarar det minskade förädlingsvärdet

Löner och sociala avgifter är relativt oförändrade, medan driftöverskottet minskade med hela 30 procent. En återgång av finansbranschens driftöverskott efter flera synnerligen starka år sammanfaller med ett särskilt olönsamt år inom sjöfarten. Tillsammans förklarar dessa faktorer ungefär två tredjedelar av den sammanlagda minskningen av förädlingsvärdet.

De branscher vars förädlingsvärde minskade mest var finans- och försäkringsbranschen, transport och magasinering (inklusive sjöfart), handel, samt tillverkning. I samtliga dessa fall rör det sig om minskningar i driftsöverskottet.

Transportsektorns utveckling håller tillbaka den sammanlagda tillväxten

I figuren nedan illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1977 till år 2018 (åren 1986–1988 producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-9,7 procent) är av historisk dignitet. Åren 1992–1993 sjönk Ålands BNP två år i rad och den nedgången är den hittills största svackan i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975). Efter 2008 års stora nedgång har återväxten av förädlingsvärdet gått långsamt. Sett över en längre tid är utvecklingen inom sjöfarten den största dämpande kraften på tillväxtsiffrorna. Detta beror både på en reell minskning av aktivitet, och på faktumet att fartyg som flaggas ut inte längre räknas som en åländsk arbetsplats.

Bruttonationalprodukten i fasta 2018-års priser 1976-2018 (MEUR)

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten finns att läsa här:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax