Nationalräkenskapsdata 2019

Förädlingsvärdet 2019

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2019 till cirka 1 340 miljoner euro. Jämfört med 2018 innebär det en ökning om cirka 95 miljoner euro. Figuren nedanför visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2019 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2019 växte Ålands BNP med cirka 6,9 procent jämfört med föregående år.

BNP-utveckling för Åland 2000–2019 (fasta 2019-års priser), procent

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökning i driftsöverskottet netto ökade på förädlingsvärdet

Löner och sociala avgifter var relativt oförändrade, medan driftsöverskottet netto ökade med hela 35 procent. Det bör dock framhållas att driftöverskottet netto minskade kraftigt under 2018, i synnerhet inom branscherna finans- och försäkringsverksamhet och transport och magasinering. Finansbranschens driftsöverskott netto återhämtade sig nästan helt från minskning året innan medan transportbranschens driftsöverskott netto tog igen nästan två tredjedelar av minskningen 2018.

De branscher vars förädlingsvärde ökade mest var finans- och försäkringsbranschen, tillverkning, transport och magasinering (inklusive sjöfart) samt fastighetsverksamhet. Tillväxten i dessa branschers förädlingsvärde förklarar tillsammans ungefär två tredjedelar av den totala tillväxten i BNP till marknadspris, då inflationen är beaktad.

Återhämtning från 2018 men inte från 2008

I figuren nedan illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1977 till år 2019 (åren 1986–1988 producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-9,7 procent) är av historisk dignitet. Åren 1992–1993 sjönk Ålands BNP två år i rad och den nedgången är den hittills största svackan i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975). Efter 2008 års stora nedgång har återväxten av förädlingsvärdet gått långsamt och Ålands BNP har ännu inte nått nivån före nedgången, då inflationen tas i beaktan.

Figur: Bruttonationalprodukten i fasta 2019-års priser 1977–2019 (miljoner euro)

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten finns att läsa här:

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax