Nationalräkenskapsdata 2020

BNP minskade 2020 med cirka 14 procent jämfört med föregående år

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2020 till cirka 1 150 miljoner euro. Jämfört med 2019 innebär det en minskning om cirka 190 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2020 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2020 minskade Ålands BNP med 13,6 procent jämfört med föregående år.

Figur. BNP-utveckling för Åland 2000–2020 (fasta 2020-års priser), procent

Graf över årlig bnp-tillväxt 2000-2020

Största BNP-minskningen i ÅSUBs tidsserier

I figuren nedan illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1975 till år 2020 (åren 1986–1988 producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2020 är den hittills största nedgången under ett enskilt år i den åländska ekonomin (sedan nationalräkenskaperna började tas fram 1975).

Bruttonationalprodukten i fasta 2020-års priser 1975–2020 (MEUR)

figuren visar bnp i fasta priser 1975-2020

Pandemin påverkade flera branscher mycket negativt

Hälften av branscherna hade ett mindre förädlingsvärde 2020 än 2019. De största procentuella minskningarna återfinns i transportbranschen (-56 procent) och hotell- och restaurangbranschen (-37 procent). Utöver dessa skedde de största minskningarna inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske; uthyrning, fastighetsserivce, resetjänster och andra stödtjänster, samt branschen kultur, nöje och fritid. De branscher vars förädlingsvärde ökade mest var branscherna handel, fastighetsverksamhet samt tillverkning.

Turismens andel av BNP minskade kraftigt 2020

Turismens totala andel av 2020-års bruttonationalprodukt till baspris var cirka 7,3 procent (15,5 procent år 2019). Landturismen beräknades till cirka 2,2 procent medan sjöturismen stod för cirka 5,1 procent. Landturismens andel minskade med cirka 0,7 procentenheter jämfört med år 2019, medan sjöturismens andel minskade med cirka 7,5 procentenheter. Turismens andel av bruttonationalprodukten är beräknade utgående från den utredning ÅSUB år 2019 gjorde på uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland (ÅSUB Rapport 2019:2, Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2018).

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser här och i våra excelfiler här.

Hela rapporten finns att läsa här:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax