Nationalräkenskapsdata 2021

Ålands BNP ökade med nio procent 2021, efter att ha sjunkit 14 procent föregående år

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2021 till 1 280 miljoner euro. Jämfört med 2020 innebär det en ökning om 126 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2021 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2021 ökade Ålands BNP med 9,1 procent jämfört med föregående år.

Figur 1. BNP-utveckling för Åland 2000–2021 (fasta priser), procent

Årlig BNP-tillväxt 2000-2021 (fasta priser)

2000-talets största BNP-ökning kompenserade inte för tappet 2020

I Figur 2 illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1976 till år 2021 (åren 1986–1988 producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att uppgången år 2021 är den största under 2000-talet. Trots detta kompenserades inte tappet 2020, och förädlingsvärdet låg fortsättningsvis klart under normal nivå. 

Figur 2. Bruttonationalprodukten i fasta 2021-års priser 1976–2021 (MEUR)

BNP fasta priser 1976-2021

Turismens andel av BNP högre än 2020, men lägre än normalt

Turismens totala andel av 2021-års bruttonationalprodukt till baspris var cirka 10,9 procent (7,3 procent år 2020 och 15,5 procent år 2019). Landturismen beräknades till cirka 2,8 procent medan sjöturismen stod för cirka 8,1 procent. Medan landturismens förädlingsvärde (baspris) låg nära förpandemisk nivå låg sjöturismen långt under förpandemisk nivå. Turismens andel av bruttonationalprodukten är beräknade utgående från den utredning ÅSUB år 2019 gjorde på uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland (ÅSUB Rapport 2019:2, Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2018).

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser här och i våra excelfiler här.

Hela rapporten finns att läsa här:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax