Aktielägenhetsöverlåtelseregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
www.asub.ax

Registerbiträde

Gerd Lindqvist

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om prisnivån på åländska aktielägenheter. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Personer som köpt aktielägenhet.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning.
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: Uppgifter om de överlåtna aktielägenheterna.

Källor

Uppgifterna erhålls från Skattemyndigheterna.

Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.