Den åländska beskattningen - beskrivning av databasen

 

Scenarier

 

Databasen innehåller resultat för 24 olika scenarier. Tre scenarier – BASE, BASESR och BASELR beskriver oförändrad skattebehörighet mellan Åland och Finland. Däremot skiljer sig scenariernas konjunkturantaganden. BASE-scenariot är närmast den som motsvarar trendmässig utveckling i de viktigaste ekonomiska variablerna, dock så att under åren 2009-2012 påverkar den pågående recessionen utvecklingen. Under BASESR antas att återhämtningen från recessionen går snabbare än under BASE, och under BASELR antas att recessionen fortsätter längre än under BASE. Scenariekodernas ändelser –SR och –LR hänvisar i samtliga fall till dessa konjunkturantaganden. I och med att varje scenario har framtagits under tre konjunkturantaganden, finns det 8 olika policyskillnader mellan scenarierna. Förklaringarna vid scenariots kod anger vad de olika scenarierna handlar om. Mer information om dem finns i själva rapporten.

 

Scenarierna

 

Scenarier med oförändrad skattebehörighet

BASE Basscenario, trendkonjunktur

BASESR Basscenario, snabb återhämtning

BASELR Basscenario, långvarig recession

 

Scenarier med skattebehörighet överförd till landskapsregering

TXTO Övertagande av skattebehörighet, trendkonjunktur

TXTOSR Övertagande av skattebehörighet, snabb återhämtning

TXTOLR Övertagande av skattebehörighet, långvarig recession

VATLO Sänkt moms - höjd inkomstskatt, trendkonjunktur

VATLOSR Sänkt moms - höjd inkomstskatt, snabb återhämtning

VATLOLR Sänkt moms - höjd inkomstskatt, långvarig recession

VATHI Höjd moms - sänkt inkomstskatt, trendkonjunktur

VATHISR Höjd moms - sänkt inkomstskatt, snabb återhämtning

VATHILR Höjd moms - sänkt inkomstskatt, långvarig recession

VATLOUB Sänkt moms - rörlig budgetbalans, trendkonjunktur

VATLOUBSR Sänkt moms - rörlig budgetbalans, snabb återhämtning

VATLOUBLR Sänkt moms - rörlig budgetbalans, långvarig recession

VATHIUB Höjd moms - rörlig budgetbalans, trendkonjunktur

VATHIUBSR Höjd moms - rörlig budgetbalans, snabb återhämtning

VATHIUBLR Höjd moms - rörlig budgetbalans, långvarig recession

INCTLOUB Sänkt inkomstskatt - rörlig budgetbalans, trendkonjunktur

INCTLOUBSR Sänkt inkomstskatt - rörlig budgetbalans, snabb återhämtning

INCTLOUBLR Sänkt inkomstskatt - rörlig budgetbalans, långvarig recession

INCTHIUB Höjd inkomstskatt - rörlig budgetbalans, trendkonjunktur

INCTHIUBSR Höjd inkomstskatt - rörlig budgetbalans, snabb återhämtning

INCTHIUBLR Höjd inkomstskatt - rörlig budgetbalans, långvarig recession

 

 

Socialräkenskapsmatris (SAM) och dess konton

 

De data som vår numeriska jämviktsmodell använder är organiserade som en socialräkenskapsmatris (SAM). Dess konton finns grupperade nedan enligt deras typ.

 

Socialräkenskapsmatrisens konton

Branscher Förklaring Ni-kod 2002

A-AGRI Primärnäringar 1-14

A-FINDU Livsmedelsindustri 15

A-INDU Övrig industri 16-37

A-ELWA Vatten, värme, elförsörjning 40-41

A-CONS Bygg 45

A-TRAD Parti- och detaljhandel 50-52

A-RESH Restaurang och inkvartering 55

A-OTRANS Övrig transport och kommunikation 60,62-64

A-STRANS Sjötransporter 61

A-BSER Företagstjänster 65-74

A-ADMIN Offentlig administration 75

A-EDUC Utbildning 80

A-HLTH Hälsovård och socialtjänster 85

A-OSERV Övriga tjänster 90-95

 

Produkter

C-AGRI Jordbruks- och andra primärprodukter

C-FINDU Livsmedel

C-INDU Övriga industriprodukter

C-ELWA El, gas, vatten, värme

C-CONST Byggservice

C-TRADE Handel

C-HOTEL Restaurang och inkvartering

C-OTRANSP Övrig transport och kommunikation

C-WTRANPP Passagerarsjöfart

C-WTRANPG Fraktsjöfart

C-BSERV Företagstjänster

C-ADMIN Offentlig administration

C-EDUC Utbildning

C-HLTH Hälsovård och socialtjänster

C-OSERV Övriga tjänster

C-FINSERV Tjänster och produkter köpta i Finland

C-ROWSERV Tjänster och produkter köpta utomlands

 

Transaktionskostnader

TRNCSTDOM transaktionskostnader för lokal distribution

TRNCSTEXP exportens transaktionskostnader (transport etc)

TRNCSTIMP importens transaktionskostnader

 

Faktorer

LABOR Faktorinkomster för arbete

CAPI Kapitalets faktorinkomster

 

Institutioner

FIRMS Företag

NPISH Icke-vinstdrivande organisationer

STATE Finska staten

GOV Landskapsregeringen

MUNI Kommuner och kommunalförbund

SOCSEC Socialskyddsfonder

S-I Spar- och investeringskonto

HHD Hushåll

LEXP Ålänningars utpendlingsinkomster (export av arbetskraft)

FINHH Finska turister

ROWHH Utländska turister

ROW Konto för utlandstransaktioner, inklusive Finland

 

 

Övriga konton

COMTAX Tullar

PRODTAX Acciser

PRODTAXLR Landskapsregeringens skatteliknande avgifter

VAT Mervärdeskatt

PRODSUB Statens produkt- och produktionssubventioner

PRODSUBLR LRs produkt- och produktionssubventioner

CORPTAX Bolagsskatter

SINCTAX Statens inkomstskatter

MINCTAX Kommunala inkomstskatter

SECFEE Socialskyddsavgifter

OTAX Övriga skatter

TOTAL Totalsumma

 

 

 

Databasefilerna i PC-Axis -format

 

PC-Axis -databasens filer är en del av jämviktsmodellens omfattande resultatredovisning. Till exempel skulle vi kunna avrapportera en ny SAM för varje år och scenario men vi har avstått från det p g a dess omfattning som gör resultatmatriserna svårbegripliga. Om någon är intresserad av andra aspekter som inte ingår i dessa filer, går det bra att kontakta ÅSUB/Jouko Kinnunen. PC-Axisfilerna kan grupperas enligt följande sätt:

 

Befolkning

 • Flyttningsnetto, enskilda personer efter scenario och år
 • Befolkningsmängden i slutet av året efter scenario och år
 • Befolkning i ettårsgrupper efter ålder, kön, scenario och år
 • Befolkning vid årets början efter åldersgrupp, kön, scenario och år
 • Befolkning vid årets början grupperad enligt landskapsandelsgrunderna efter åldersgrupp, scenario och år

 

Makroekonomin

 • BNP per efterfrågekomponent i miljoner 2005års euro efter komponent, scenario och
 • Förädlingsvärde per bransch i 2005års priser, miljoner euro efter bransch, scenario och år
 • Arbetslöshetsgrad (inklusive placerade med åtgärder), procent

 

Offentlig sektorns konsumtion uppdelad

 • Offentlig konsumtion i 2005års priser, miljoner euro efter delsektor, scenario och år

 

Staten

 • Statens inkomster på Åland
 • Statens utgifter på Åland i 2005års fasta priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Statens avräkningsbelopp (klumpsumma) till Åland i 2005års priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Skattegottgörelse i miljoner 2005års euro efter scenario och
 • Statens budgetinkomster exklusive inkomster från Åland i 2005års priser, miljoner euro efter scenario och år

 

Socialskyddsfonderna

 • Socialskyddsfondernas inkomster på Åland i 2005års priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Socialfondernas utgifter på Åland i 2005års fasta priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Socialskyddsfondernas sparande på Åland (Inkomster utgifter) i 2005-års priser, miljoner euro efter scenario och år

 

Kommunerna

 • Kommunernas och kommunalförbundens inkomster i 2005års priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Åländska kommunernas utgifter i 2005års fasta priser, miljoner euro efter scenario och år
 • Kommunal inkomstskattesats, procent av hushållens samtliga bruttoinkomster efter scenario och år

 

Landskapsregeringen

 • Landskapets inkomster, miljoner euro i 2005års priser efter scenario och år
 • Landskapsregeringens utgifter, miljoner euro i 2005års priser efter scenario och år
 • Avräkningsbelopp och skattegottgörelse – se staten ovan.