Registret över förtroendevalda

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om de förtroendevalda i de åländska kommunerna. Registret kan vid behov sammanslås med uppgifter från andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla som har förtroendeuppdrag i kommunerna, närmare 1 500 personer. Även suppleanter ingår och vissa personer finns med flera gånger, eftersom de har flera uppdrag. 

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, ålder, politisk gruppering, hemkommun, förtroendeorgan, förtroendeuppdrag och mandatperiod.

Källor

Uppgifterna erhålls från kommunerna i en insamling som görs gemensamt av ÅSUB och Ålands kommunförbund.  Ålands kommunförbund använder uppgifterna för sina behov, bl.a. att upprätthålla och publicera förteckningar över förtroendevalda.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.