Registret över förtroendevalda

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om de förtroendevalda i de åländska kommunerna. Registret kan vid behov sammanslås med uppgifter från andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla som har förtroendeuppdrag i kommunerna, närmare 1 500 personer. Även suppleanter ingår och vissa personer finns med flera gånger, eftersom de har flera uppdrag. 

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, ålder, politisk gruppering, hemkommun, förtroendeorgan, förtroendeuppdrag och mandatperiod.

Källor

Uppgifterna erhålls från kommunerna i en insamling som görs gemensamt av ÅSUB och Ålands kommunförbund.  Ålands kommunförbund använder uppgifterna för sina behov, bl.a. att upprätthålla och publicera förteckningar över förtroendevalda.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.