Lärarregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om lärarna i åländska skolor. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Alla lärare vid de åländska skolorna, ca 700 personer. Kontaktpersoner hos uppgiftslämnarna.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och namn gällande lärarna. Kontaktuppgifter (namn, epostadress och organisation) för uppgiftslämnarna.
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Kön, typ av anställningsförhållande, behörighet, undervisningsämnen och utbildning gällande lärarna.

Källor

Uppgifterna erhålls från de åländska skolorna.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.