Register för aggregerad statistikproduktion

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
Pb 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland
Tel. +358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Gerd lindqvist
E-post: gerd.lindqvist@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att upprätthålla namn- och kontaktuppgifter för insamling av aggregerade uppgifter för allmänna statistikpubliceringar.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla kontakter som behövs för att efterfråga statistik för allmänna statistikpubliceringar.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadresser
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Inga

Källor

Uppgifterna erhålls från respektive myndighet, organisation, företag eller person.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.