Jordbruksproduktsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Christina Lindström
E-post: christina.lindstrom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över jordbrukets försäljning av produkter. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar kontaktpersoner på ett drygt tiotal företag som köper upp jordbruksprodukter samt ett tiotal jordbrukare som säljer produkter via andra kanaler än de nämnda företagen och som i vissa fall också köper upp eller hanterar produkter från andra jordbrukare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn, kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: mängd och värde för de olika produkterna

Källor

Uppgifterna erhålls direkt från de berörda företagen och jordbrukarna

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.