FN-indikatorer för hållbar utveckling

Åland och de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG)

Agenda 2030 antogs år 2015 av FN:s medlemsländer, ett handlingsprogram för hållbar utveckling och målsättningar för hållbar utveckling åren 2016-2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Verkställandet av målen i Agenda 2030 följs upp med ett flertal indikatorer för hållbar utveckling, samtliga medlemsländer har förbundit sig att framställa nationella uppgifter utgående från dessa globala FN-indikatorer.

På denna sida kommer ÅSUB att presentera de indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling som vi i dagsläget har möjlighet att ta fram åländska data. FNs Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling omfattar inte mindre än 232 stycken indikatorer, vissa indikatorer bör redovisas per kön, ålder med mera varvid antalet vida överstiger 400 indikatorer. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt i FNs metodbeskrivningar (se närmare längst ned på sidan), i vissa fall har det inte varit möjligt att följa metodiken exakt - detta har i så fall specificerats i fotnoter. Observera att Ålands småskalighet gör att enstaka händelser i många fall syns mycket tydligt i indikatorerna. För närvarande finns det inte data för Åland till samtliga FN-indikatorer. ÅSUB fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor för Åland.

Indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG)

 

 • 2.4.1 --- Andelen jordbruksareal som brukas med ekologiskt jordbruk, %
  Tabell     Diagram

 • 3.1.1 --- Mödradödlighet
  Tabell     Diagram
 • 3.2.1 --- Dödlighet för barn under fem år 
  Tabell     Diagram
 • 3.3.1 --- Antalet nya fall av HIV per 1 000 invånare
  Tabell     Diagram
 • 3.3.2 ---  Antalet nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare
  Tabell     Diagram
 • 3.4.1.a --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Totalt
  Tabell     Diagram
 • 3.4.1.b --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Män
  Tabell     Diagram
 • 3.4.1.c --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Kvinnor
  Tabell     Diagram
 • 3.4.2.a --- Dödlighet i självmord; Totalt
  Tabell     Diagram
 • 3.4.2.b --- Dödlighet i självmord; Män
  Tabell     Diagram
 • 3.4.2.c --- Dödlighet i självmord; Kvinnor
  Tabell     Diagram
 • 3.6.1 --- Antal döda i trafikolyckor per 100 000 invånare
  Tabell     Diagram
 • 3.7.2.a --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 10-14 år
  Tabell     Diagram
 • 3.7.2.b --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 15-19 år
  Tabell     Diagram

 • 4.2.2 --- Deltagande i organiserat lärande (året före obligatorisk skolstart)
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.a --- Andelen skolor med tillgång till, %; (a) elektricitet
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.b --- Andelen skolor med tillgång till, %; (b) internet för pedagogiska syften
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.c --- Andelen skolor med tillgång till, %; (c) datorer för pedagogiska syften
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.d --- Andelen skolor med tillgång till, %; (d)  anpassad infrastruktur och material för elever med funktionsnedsättning
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.e --- Andelen skolor med tillgång till, %; (e) dricksvatten
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.f --- Andelen skolor med tillgång till, %; (f) separata sanitetsutrymmen för Kvinnor
  Tabell     Diagram
 • 4.a.1.g --- Andelen skolor med tillgång till, %; (g) grundläggande handtvätt
  Tabell     Diagram
 • 4.c.1.bc --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på grundskolenivå, %
  Tabell     Diagram
 • 4.c.1.d --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på gymnasialstadiet, %
  Tabell     Diagram

 • 5.5.1.a ---  Andelen platser som innehas av kvinnor i lagtinget, %
  Tabell     Diagram
 • 5.5.1.b ---  Andelen platser som innehas av kvinnor i kommunfullmäktige, %
  Tabell     Diagram
 • 5.5.2.a --- Andelen kvinnor i chefsposition, %
  Tabell     Diagram
 • 5.5.2.b --- Andelen kvinnor i ledande befattning eller mellanchefsposition, %
  Tabell     Diagram
 • 5.6.2 --- Andelen länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för Kvinnor och Män i åldrarna 15 år och äldre till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning
  Tabell     Diagram

 

 

 • 8.1.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per capita
  Tabell     Diagram
 • 8.2.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.a --- Relativt arbetslöshetstal; Totalt
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.b --- Relativt arbetslöshetstal; Män
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.c --- Relativt arbetslöshetstal; Kvinnor
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.d --- Relativt arbetslöshetstal; 15-24 år
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.e --- Relativt arbetslöshetstal; 25-34 år
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.f --- Relativt arbetslöshetstal; 35-44 år
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.g --- Relativt arbetslöshetstal; 45-54 år
  Tabell     Diagram
 • 8.5.2.h --- Relativt arbetslöshetstal; 55-64 år
  Tabell     Diagram
 • 8.9.1.a --- Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total BNP, %
  Tabell     Diagram
 • 8.9.1.b --- Turismens direkta bidrag till BNP, ökningstakt %
  Tabell     Diagram

 • 9.1.1 --- Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är farbar året om, %
  Tabell     Diagram
 • 9.1.2.f --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), frakt, ton
  Tabell     Diagram
 • 9.1.2.g --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), passagerare
  Tabell     Diagram
 • 9.2.1.a --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP, %
  Tabell     Diagram
 • 9.2.1.b --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde per capita, USD
  Tabell     Diagram
 • 9.2.2 --- Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen, %
  Tabell     Diagram

 • 10.4.1 --- Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter, %
  Tabell     Diagram

 

 • 12.6.1 --- Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter
  Tabell     Diagram

 

 • 14.5.1 --- Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden
  Tabell     Diagram

 

 • 16.1.1 --- Antalet mordoffer per 100 000 invånare
  Tabell     Diagram
 • 16.10.1 --- Antalet verifierade fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med Mänskliga rättigheter
  Tabell     Diagram

 • 17.19.2.b --- Länder som har uppnått 100 procent registrering av födslar och 80 procent registrering av dödsfall
  Tabell     Diagram

Arbetet med indikatorerna och presentationen av dessa är under kontinuerlig utveckling. ÅSUB tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter, även förslag till förbättringar. För mer information om indikatorerna och metodiken bakom dessa rekommenderar vi FN:s webbsida över Sustainable Development Goal indicators. Indikatorernas metodik presenteras utförligt på sidan med metodbeskrivningar, dessutom finns det en global databas med 391 indikatorer/dataserier, presenterade för 312 regioner/länder för åren 2000 till 2019. Statistikcentralen presenterar FN-indikatorer för hållbar utveckling (Agenda 2030) på sin webbsida, de presenterar utvalda indikatorer i diagram samt tabell format och de har en PxWeb databas där användaren själv kan välja indikatorer och år.