FN-indikatorer för hållbar utveckling

Åland och de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG)

Agenda 2030 antogs år 2015 av FN:s medlemsländer, ett handlingsprogram för hållbar utveckling och målsättningar för hållbar utveckling åren 2016-2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Verkställandet av målen i Agenda 2030 följs upp med ett flertal indikatorer för hållbar utveckling, samtliga medlemsländer har förbundit sig att framställa nationella uppgifter utgående från dessa globala FN-indikatorer.

 

De globala målen för hållbar utveckling (FN)

På denna sida kommer ÅSUB att presentera de indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling som vi i dagsläget har möjlighet att ta fram åländska data. FNs Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling omfattar inte mindre än 232 stycken indikatorer, vissa indikatorer bör redovisas per kön, ålder med mera varvid antalet vida överstiger 400 indikatorer. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt i FNs metodbeskrivningar (se närmare längst ned på sidan), i vissa fall har det inte varit möjligt att följa metodiken exakt - detta har i så fall specificerats i fotnoter. Observera att Ålands småskalighet gör att enstaka händelser i många fall syns mycket tydligt i indikatorerna. För närvarande finns det inte data för Åland till samtliga FN-indikatorer. ÅSUB fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor för Åland.

Indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG)

 

Mål 1: Ingen fattigdom
 • 1.1.1 --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %
  1.1.1 Tabell          1.1.1. Diagram

 

Mål 2: Ingen hunger

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 

Mål 4: God utbildning

 

Mål 5: Jämställdhet
 • 5.5.1.a ---  Andelen platser som innehas av kvinnor i lagtinget, %
  5.5.1.a Tabell          5.5.1.a Diagram
 • 5.5.1.b ---  Andelen platser som innehas av kvinnor i kommunfullmäktige, %
  5.5.1.b Tabell          5.5.1.b Diagram
 • 5.5.2.a --- Andelen kvinnor i chefsposition, %
  5.5.2.a Tabell         5.5.2.a Diagram
 • 5.5.2.b --- Andelen kvinnor i ledande befattning eller mellanchefsposition, %
  5.5.2.b Tabell          5.5.2.b Diagram
 • 5.6.2 --- Andelen länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för Kvinnor och Män i åldrarna 15 år och äldre till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning
  5.6.2 Tabell          5.6.2 Diagram

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

 

Mål 7: Hållbar energi för alla

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

Mål 10: Minskad ojämlikhet

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

 

 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

 

 

Mål 14: Hav och marina resurser

 

​​​​​​​Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • 16.1.1 --- Antalet mordoffer per 100 000 invånare
  16.1.1 Tabell          16.1.1 Diagram
 • 16.10.1 --- Antalet verifierade fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med Mänskliga rättigheter
  16.10.1 Tabell          16.10.1 Diagram
 • 16.10.2 --- Antalet länder vars grundlagar garanterar allmänhetens tillgång till information, %
  16.10.2 Tabell          16.10.2 Diagram

 

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • 17.18.2 --- Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik
  17.18.2 Tabell         17.18.2 Diagram
 • 17.18.3 ---  Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd, efter finansieringskälla
  17.18.3 Tabell         17.18.3 Diagram
 • 17.19.2.b --- Länder som har uppnått 100 procent registrering av födslar och 80 procent registrering av dödsfall
  17.19.2.b Tabell         17.19.2.b Diagram

Arbetet med indikatorerna och presentationen av dessa är under kontinuerlig utveckling. ÅSUB tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter, även förslag till förbättringar. För mer information om indikatorerna och metodiken bakom dessa rekommenderar vi FN:s webbsida över Sustainable Development Goal indicators. Indikatorernas metodik presenteras utförligt på sidan med metodbeskrivningar, dessutom finns det en global databas med 391 indikatorer/dataserier, presenterade för 312 regioner/länder för åren 2000 till 2019. Statistikcentralen presenterar FN-indikatorer för hållbar utveckling (Agenda 2030) på sin webbsida, de presenterar utvalda indikatorer i diagram samt tabell format och de har en PxWeb databas där användaren själv kan välja indikatorer och år.