Demokrati och delaktighet

Här hittar du statistik och fakta som belyser invånarnas deltagande i det politiska beslutsfattandet, engagemang i föreningar och frivilligarbete samt om inflyttades integration i samhället.

Länkar till databastabeller, excelfiler, rapporter och nyhetspubliceringar:

Val

Integration

Engagemang och inflytande