Registret över röstberättigade

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490

E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över antalet röstberättigade och röstande vid lagtings- och kommunalval.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla röstberättigade i lagtings- respektive kommunalval, i dagens läge omkring 22 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning och namn
Känsliga uppgifter: huruvida man röstat eller inte?
Andra uppgifter: kön, hemkommun, röstningsområde, adress, fastighetsbeteckning, medborgarskap, hembygdsrätt, inflyttningsdag, rösträtt och röstningstidpunkt.

Källor

Uppgifterna erhålls från landskapsregeringen genom elektronisk överföring. För att producera statistik om de röstande kompletteras registret med uppgifter från kommunernas avprickade vallängder och kan även sammanslås med uppgifter från andra register.  

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.