Ekonomiska framtidsscenarier

Här hittar du resultat av olika typer av framåtblickande studier. För tillfället innehåller denna sida resultat av tillväxtstudien (ÅSUB-rapport 2019:10), den så kallade sjöklusterstudien (ÅSUB-rapport 2010:6) och skattestudien (ÅSUB-rapport 2009:5).

Tillväxtstudie 2019

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen sammanställt ett samlat faktaunderlag om Ålands ekonomiska tillväxtförutsättningar och en analys av pågående förändringar i Ålands närmiljö och globalt. Projektets centrala ansats är en omvärldsanalys som grundar sig på en omfattande litteraturöversikt och fokusgruppsdiskussioner med ett urval nyckelpersoner från näringslivet, förvaltningen och andra aktörer samt en enkät till både företag och offentliga sektor. Resultaten fokuserar särskilt på centrala trenders betydelse för företagens och den offentliga sektorns framtida utsikter.

Tillväxtstudie 2019

Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020

Landskapsregeringen beställde år 2008 en scenariobaserad analys av de samhällsekonomiska effekterna av en överföring av skattebehörigheten från staten till självstyrelsen. En viktig utredningsuppgift var att simulera effekterna på den makroekonomiska utvecklingen av olika förändringar i den nuvarande skattestrukturen.

Ett av huvudresultaten är att ett övertagande av den statliga beskattningen utan ändrade skatter skulle inte ge några mer märkbara effekter på Ålands makroekonomiska utveckling. Därmed är utredningens övergripande slutsats att ett övertagande av den statliga kontrollen över beskattningen på Åland är ett politiskt projekt som måste avgöras utgående från politiska snarare än rent ekonomiska kriterier. Utredningen ger därmed inte något entydigt besked om huruvida den statliga beskattningen borde överföras till självstyrelsen eller inte.

Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020

Den åländska beskattningen - studiens resultat i databasformat

Den åländska beskattningen - beskrivning av databasen