Register med behandling av personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter att de registrerade informeras om behandlingen av uppgifter som rör dem. I dataskyddsförordningen har definierats vilka uppgifter som ska tillhandahållas då uppgifter samlas in från den registrerade själv respektive när uppgifter samlas in från andra källor. När uppgifter samlas in från en person själv, får personen dessutom skriftlig information i samband med datainsamlingen.
Kontaktuppgifter till ÅSUB:s dataskyddsombud finns på länken: 
ÅSUB:s dataskyddsombud

Administrativa register

Register med möjlighet att köpa registerutdrag

 

Blankett för ansökan om information ur ovan register

Register som används bara för statistik och forskning