Avfallsregistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om uppkommet, behandlat och borttransporterat avfall på Åland. Avfallsstatistik behövs för att följa upp olika avfallsplaneringar och miljömålsindikatorer. Den här formen av avfallsstatistik är ett resultat av EU:s förordning nr 2150/2002 om statistik över avfall. Statistiken tas fram på uppdrag av Ålands Landskapsregering.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret baserar sig på uppgifter från de näringsidkare vars verksamhet omfattar antingen transport eller behandling av avfall. Materialet innehåller även uppgifter om var avfallet har uppstått (organisationer och hushåll). De personuppgifter som finns med i registret är i huvudsak begränsade till uppgifter rörande enskilda näringsidkare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: företags- och organisationsnummer och namn samt kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: bransch, avfallskod och -slag, vikt, mottagarens namn, destinationsland, behandlingssätt, anläggningens kapacitet

Källor

Insamlingen av data för de näringsidkare vars verksamhet omfattar transport eller behandling av avfall sker vart annat år. 

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.