Löneregister

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Elin Sagulin
E-post: elin.sagulin@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om lönebildningen och -spridningen på Åland (inom den privata och den offentliga sektorn). Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

I registret över den privata sektorn finns löneuppgifter för närmare 8 500 personer (inklusive sjöanställda). I registret över den offentliga sektorn (Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård) finns löneuppgifter för drygt 2 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning samt kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: löneuppgifter
Andra uppgifter: kön, arbetsgivarens namn, näringsgren, arbetsförhållande, anställnings- och uppsägningsdatum, yrkesbenämning, uppgifter om veckoarbetstid, uppgifter om arbetsgivaren.

Källor

För den privata sektorn görs insamling av data för de näringsidkare som sysselsätter fler än två personer, insamlingen sker vart annat år. För den offentliga sektorn görs insamling av data från Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård varje år.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas till Statistikcentralen i enlighet med statistiklagen men utöver detta lämnas inte uppgifter ut från ÅSUB.

Rättslig grund för behandlingen och tillämplig lagstiftning

För framställning av statistik är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i ÅSUB:s myndighetsutövning (art. 6.1 (e) EU:s allmänna dataskyddsförordning, 3 § (2019/12) Statistiklag för landskapet Åland samt för behandling av personbeteckning 31 § Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen).

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 14 §, 15 §, 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland samt 13 § i Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen..

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.