Löneregister

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Elin Sagulin
E-post: elin.sagulin@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om lönebildningen och -spridningen på Åland (inom den privata och den offentliga sektorn). Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

I registret över den privata sektorn finns löneuppgifter för närmare 8 500 personer (inklusive sjöanställda). I registret över den offentliga sektorn (Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård) finns löneuppgifter för drygt 2 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning samt kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: löneuppgifter
Andra uppgifter: kön, arbetsgivarens namn, näringsgren, arbetsförhållande, anställnings- och uppsägningsdatum, yrkesbenämning, uppgifter om veckoarbetstid, uppgifter om arbetsgivaren.

Källor

För den privata sektorn görs insamling av data för de näringsidkare som sysselsätter fler än två personer, insamlingen sker vart annat år. För den offentliga sektorn görs insamling av data från Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård varje år.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas till Statistikcentralen i enlighet med statistiklagen men utöver detta lämnas inte uppgifter ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Förmedling av uppgifterna till Statistikcentralen sker genom kodad dataöverföring.